Read through the Bible in One Year


Day - 150 - Job 13-16
Job 13:1 Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it. Job 13:1 "Behold, my eye has seen all this, My ear has heard and understood it. Job|13|1|ἰδοὺ ταῦτα ἑώρακέν μου ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἀκήκοέν μου τὸ οὖς
Job 13:2 What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you. Job 13:2 "What you know I also know; I am not inferior to you. Job|13|2|καὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμῶν
Job 13:3 Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. Job 13:3 "But I would speak to the Almighty, And I desire to argue with God. Job|13|3|οὐ μὴν δὲ ἀλλ᾽ ἐγὼ πρὸς κύριον λαλήσω ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται
Job 13:4 But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value. Job 13:4 "But you smear with lies; You are all worthless physicians. Job|13|4|ὑμεῖς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι καὶ ἰαταὶ κακῶν πάντες
Job 13:5 O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom. Job 13:5 "O that you would be completely silent, And that it would become your wisdom! Job|13|5|εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι καὶ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς σοφίαν
Job 13:6 Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips. Job 13:6 "Please hear my argument And listen to the contentions of my lips. Job|13|6|ἀκούσατε ἔλεγχον στόματός μου κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε
Job 13:7 Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him? Job 13:7 "Will you speak what is unjust for God, And speak what is deceitful for Him? Job|13|7|πότερον οὐκ ἔναντι κυρίου λαλεῖτε ἔναντι δὲ αὐτοῦ φθέγγεσθε δόλον
Job 13:8 Will ye accept his person? will ye contend for God? Job 13:8 "Will you show partiality for Him? Will you contend for God? Job|13|8|ἦ ὑποστελεῖσθε ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γένεσθε
Job 13:9 Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him? Job 13:9 "Will it be well when He examines you? Or will you deceive Him as one deceives a man? Job|13|9|καλόν γε ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεθήσεσθε αὐτῷ
Job 13:10 He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons. Job 13:10 "He will surely reprove you If you secretly show partiality. Job|13|10|οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς εἰ δὲ καὶ κρυφῇ πρόσωπα θαυμάσετε
Job 13:11 Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you? Job 13:11 "Will not His majesty terrify you, And the dread of Him fall on you? Job|13|11|πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς φόβος δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν
Job 13:12 Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay. Job 13:12 "Your memorable sayings are proverbs of ashes, Your defenses are defenses of clay. Job|13|12|ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδῷ τὸ δὲ σῶμα πήλινον
Job 13:13 Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will. Job 13:13 "Be silent before me so that I may speak; Then let come on me what may. Job|13|13|κωφεύσατε ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμοῦ
Job 13:14 Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand? Job 13:14 "Why should I take my flesh in my teeth And put my life in my hands? Job|13|14|ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσιν ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί
Job 13:15 Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him. Job 13:15 "Though He slay me, I will hope in Him. Nevertheless I will argue my ways before Him. Job|13|15|ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης ἐπεὶ καὶ ἦρκται ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ
Job 13:16 He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him. Job 13:16 "This also will be my salvation, For a godless man may not come before His presence. Job|13|16|καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται
Job 13:17 Hear diligently my speech, and my declaration with your ears. Job 13:17 "Listen carefully to my speech, And let my declaration fill your ears. Job|13|17|ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ῥήματά μου ἀναγγελῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων
Job 13:18 Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified. Job 13:18 "Behold now, I have prepared my case; I know that I will be vindicated. Job|13|18|ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι τοῦ κρίματός μου οἶδα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναφανοῦμαι
Job 13:19 Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost. Job 13:19 "Who will contend with me? For then I would be silent and die. Job|13|19|τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω
Job 13:20 Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee. Job 13:20 "Only two things do not do to me, Then I will not hide from Your face: Job|13|20|δυεῖν δέ μοι χρήσῃ τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι
Job 13:21 Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid. Job 13:21 Remove Your hand from me, And let not the dread of You terrify me. Job|13|21|τὴν χεῖρα ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέχου καὶ ὁ φόβος σου μή με καταπλησσέτω
Job 13:22 Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me. Job 13:22 "Then call, and I will answer; Or let me speak, then reply to me. Job|13|22|εἶτα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι ἢ λαλήσεις ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν
Job 13:23 How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin. Job 13:23 "How many are my iniquities and sins? Make known to me my rebellion and my sin. Job|13|23|πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου δίδαξόν με τίνες εἰσίν
Job 13:24 Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy? Job 13:24 "Why do You hide Your face And consider me Your enemy? Job|13|24|διὰ τί ἀπ᾽ ἐμοῦ κρύπτῃ ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι
Job 13:25 Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble? Job 13:25 "Will You cause a driven leaf to tremble? Or will You pursue the dry chaff? Job|13|25|ἦ ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι
Job 13:26 For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth. Job 13:26 "For You write bitter things against me And make me to inherit the iniquities of my youth. Job|13|26|ὅτι κατέγραψας κατ᾽ ἐμοῦ κακά περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας
Job 13:27 Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet. Job 13:27 "You put my feet in the stocks And watch all my paths; You set a limit for the soles of my feet, Job|13|27|ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι ἐφύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μου ἀφίκου
Job 13:28 And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten. Job 13:28 While I am decaying like a rotten thing, Like a garment that is moth-eaten. Job|13|28|ὃ παλαιοῦται ἴσα ἀσκῷ ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον
Job 14:1 Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Job 14:1 "Man, who is born of woman, Is short-lived and full of turmoil. Job|14|1|βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς
Job 14:2 He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not. Job 14:2 "Like a flower he comes forth and withers. He also flees like a shadow and does not remain. Job|14|2|ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ
Job 14:3 And doth thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee? Job 14:3 "You also open Your eyes on him And bring him into judgment with Yourself. Job|14|3|οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου
Job 14:4 Who can bring a clean thing out of an unclean? not one. Job 14:4 "Who can make the clean out of the unclean? No one! Job|14|4|τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου ἀλλ᾽ οὐθείς
Job 14:5 Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass; Job 14:5 "Since his days are determined, The number of his months is with You; And his limits You have set so that he cannot pass. Job|14|5|ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρὰ σοί εἰς χρόνον ἔθου καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ
Job 14:6 Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day. Job 14:6 "Turn Your gaze from him that he may rest, Until he fulfills his day like a hired man. Job|14|6|ἀπόστα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός
Job 14:7 For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Job 14:7 "For there is hope for a tree, When it is cut down, that it will sprout again, And its shoots will not fail. Job|14|7|ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ ἔτι ἐπανθήσει καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ
Job 14:8 Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground; Job 14:8 "Though its roots grow old in the ground And its stump dies in the dry soil, Job|14|8|ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ
Job 14:9 Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant. Job 14:9 At the scent of water it will flourish And put forth sprigs like a plant. Job|14|9|ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον
Job 14:10 But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he? Job 14:10 "But man dies and lies prostrate. Man expires, and where is he? Job|14|10|ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν
Job 14:11 As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up: Job 14:11 "As water evaporates from the sea, And a river becomes parched and dried up, Job|14|11|χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη
Job 14:12 So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. Job 14:12 So man lies down and does not rise. Until the heavens are no longer, He will not awake nor be aroused out of his sleep. Job|14|12|ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν
Job 14:13 O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me! Job 14:13 "Oh that You would hide me in Sheol, That You would conceal me until Your wrath returns to You, That You would set a limit for me and remember me! Job|14|13|εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ με ἐφύλαξας ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ
Job 14:14 If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come. Job 14:14 "If a man dies, will he live again? All the days of my struggle I will wait Until my change comes. Job|14|14|ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ ὑπομενῶ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι
Job 14:15 Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands. Job 14:15 "You will call, and I will answer You; You will long for the work of Your hands. Job|14|15|εἶτα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ
Job 14:16 For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin? Job 14:16 "For now You number my steps, You do not observe my sin. Job|14|16|ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου
Job 14:17 My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. Job 14:17 "My transgression is sealed up in a bag, And You wrap up my iniquity. Job|14|17|ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ ἐπεσημήνω δέ εἴ τι ἄκων παρέβην
Job 14:18 And surely the mountains falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place. Job 14:18 "But the falling mountain crumbles away, And the rock moves from its place; Job|14|18|καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς
Job 14:19 The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man. Job 14:19 Water wears away stones, Its torrents wash away the dust of the earth; So You destroy man's hope. Job|14|19|λίθους ἐλέαναν ὕδατα καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας
Job 14:20 Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away. Job 14:20 "You forever overpower him and he departs; You change his appearance and send him away. Job|14|20|ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος καὶ ᾤχετο ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας
Job 14:21 His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them. Job 14:21 "His sons achieve honor, but he does not know it; Or they become insignificant, but he does not perceive it. Job|14|21|πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ οὐκ οἶδεν ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται οὐκ ἐπίσταται
Job 14:22 But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. Job 14:22 "But his body pains him, And he mourns only for himself." Job|14|22|ἀλλ᾽ ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν
Job 15:1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said, Job 15:1 Then Eliphaz the Temanite responded, Job|15|1|ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Job 15:2 Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind? Job 15:2 "Should a wise man answer with windy knowledge And fill himself with the east wind? Job|15|2|πότερον σοφὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος καὶ ἐνέπλησεν πόνον γαστρὸς
Job 15:3 Should he reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good? Job 15:3 "Should he argue with useless talk, Or with words which are not profitable? Job|15|3|ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν οἷς οὐ δεῖ ἐν λόγοις οἷς οὐδὲν ὄφελος
Job 15:4 Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God. Job 15:4 "Indeed, you do away with reverence And hinder meditation before God. Job|15|4|οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόβον συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ κυρίου
Job 15:5 For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty. Job 15:5 "For your guilt teaches your mouth, And you choose the language of the crafty. Job|15|5|ἔνοχος εἶ ῥήμασιν στόματός σου οὐδὲ διέκρινας ῥήματα δυναστῶν
Job 15:6 Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, thine own lips testify against thee. Job 15:6 "Your own mouth condemns you, and not I; And your own lips testify against you. Job|15|6|ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγώ τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσίν σου
Job 15:7 Art thou the first man that was born? or wast thou made before the hills? Job 15:7 "Were you the first man to be born, Or were you brought forth before the hills? Job|15|7|τί γάρ μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγενήθης ἢ πρὸ θινῶν ἐπάγης
Job 15:8 Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself? Job 15:8 "Do you hear the secret counsel of God, And limit wisdom to yourself? Job|15|8|ἦ σύνταγμα κυρίου ἀκήκοας εἰς δὲ σὲ ἀφίκετο σοφία
Job 15:9 What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us? Job 15:9 "What do you know that we do not know? What do you understand that we do not? Job|15|9|τί γὰρ οἶδας ὃ οὐκ οἴδαμεν ἢ τί συνίεις ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς
Job 15:10 With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father. Job 15:10 "Both the gray-haired and the aged are among us, Older than your father. Job|15|10|καί γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις
Job 15:11 Are the consolations of God small with thee? is there any secret thing with thee? Job 15:11 "Are the consolations of God too small for you, Even the word spoken gently with you? Job|15|11|ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι μεγάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας
Job 15:12 Why doth thine heart carry thee away? and what do thy eyes wink at, Job 15:12 "Why does your heart carry you away? And why do your eyes flash, Job|15|12|τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου ἢ τί ἐπήνεγκαν οἱ ὀφθαλμοί σου
Job 15:13 That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy mouth? Job 15:13 That you should turn your spirit against God And allow such words to go out of your mouth? Job|15|13|ὅτι θυμὸν ἔρρηξας ἔναντι κυρίου ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόματος ῥήματα τοιαῦτα
Job 15:14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, that he should be righteous? Job 15:14 "What is man, that he should be pure, Or he who is born of a woman, that he should be righteous? Job|15|14|τίς γὰρ ὢν βροτός ὅτι ἔσται ἄμεμπτος ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός
Job 15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight. Job 15:15 "Behold, He puts no trust in His holy ones, And the heavens are not pure in His sight; Job|15|15|εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ
Job 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Job 15:16 How much less one who is detestable and corrupt, Man, who drinks iniquity like water! Job|15|16|ἔα δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνὴρ πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ
Job 15:17 I will shew thee, hear me; and that which I have seen I will declare; Job 15:17 "I will tell you, listen to me; And what I have seen I will also declare; Job|15|17|ἀναγγελῶ δέ σοι ἄκουέ μου ἃ δὴ ἑώρακα ἀναγγελῶ σοι
Job 15:18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it: Job 15:18 What wise men have told, And have not concealed from their fathers, Job|15|18|ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν καὶ οὐκ ἔκρυψαν πατέρας αὐτῶν
Job 15:19 Unto whom alone the earth was given, and no stranger passed among them. Job 15:19 To whom alone the land was given, And no alien passed among them. Job|15|19|αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἡ γῆ καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ᾽ αὐτούς
Job 15:20 The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor. Job 15:20 "The wicked man writhes in pain all his days, And numbered are the years stored up for the ruthless. Job|15|20|πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ
Job 15:21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him. Job 15:21 "Sounds of terror are in his ears; While at peace the destroyer comes upon him. Job|15|21|ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφή
Job 15:22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword. Job 15:22 "He does not believe that he will return from darkness, And he is destined for the sword. Job|15|22|μὴ πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σκότους ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου
Job 15:23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand. Job 15:23 "He wanders about for food, saying, 'Where is it?' He knows that a day of darkness is at hand. Job|15|23|κατατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν οἶδεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα ἡμέρα δὲ αὐτὸν σκοτεινὴ στροβήσει
Job 15:24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle. Job 15:24 "Distress and anguish terrify him, They overpower him like a king ready for the attack, Job|15|24|ἀνάγκη δὲ καὶ θλῖψις αὐτὸν καθέξει ὥσπερ στρατηγὸς πρωτοστάτης πίπτων
Job 15:25 For he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty. Job 15:25 Because he has stretched out his hand against God And conducts himself arrogantly against the Almighty. Job|15|25|ὅτι ἦρκεν χεῖρας ἐναντίον τοῦ κυρίου ἔναντι δὲ κυρίου παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν
Job 15:26 He runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers: Job 15:26 "He rushes headlong at Him With his massive shield. Job|15|26|ἔδραμεν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ
Job 15:27 Because he covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks. Job 15:27 "For he has covered his face with his fat And made his thighs heavy with flesh. Job|15|27|ὅτι ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν στέατι αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων
Job 15:28 And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps. Job 15:28 "He has lived in desolate cities, In houses no one would inhabit, Which are destined to become ruins. Job|15|28|αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους ἃ δὲ ἐκεῖνοι ἡτοίμασαν ἄλλοι ἀποίσονται
Job 15:29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the perfection thereof upon the earth. Job 15:29 "He will not become rich, nor will his wealth endure; And his grain will not bend down to the ground. Job|15|29|οὔτε μὴ πλουτισθῇ οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν
Job 15:30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth shall he go away. Job 15:30 "He will not escape from darkness; The flame will wither his shoots, And by the breath of His mouth he will go away. Job|15|30|οὐδὲ μὴ ἐκφύγῃ τὸ σκότος τὸν βλαστὸν αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος
Job 15:31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompence. Job 15:31 "Let him not trust in emptiness, deceiving himself; For emptiness will be his reward. Job|15|31|μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ
Job 15:32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green. Job 15:32 "It will be accomplished before his time, And his palm branch will not be green. Job|15|32|ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκάσῃ
Job 15:33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive. Job 15:33 "He will drop off his unripe grape like the vine, And will cast off his flower like the olive tree. Job|15|33|τρυγηθείη δὲ ὥσπερ ὄμφαξ πρὸ ὥρας ἐκπέσοι δὲ ὡς ἄνθος ἐλαίας
Job 15:34 For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles of bribery. Job 15:34 "For the company of the godless is barren, And fire consumes the tents of the corrupt. Job|15|34|μαρτύριον γὰρ ἀσεβοῦς θάνατος πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεκτῶν
Job 15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. Job 15:35 "They conceive mischief and bring forth iniquity, And their mind prepares deception." Job|15|35|ἐν γαστρὶ δὲ λήμψεται ὀδύνας ἀποβήσεται δὲ αὐτῷ κενά ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον
Job 16:1 Then Job answered and said, Job 16:1 Then Job answered, Job|16|1|ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 16:2 I have heard many such things: miserable comforters are ye all. Job 16:2 "I have heard many such things; Sorry comforters are you all. Job|16|2|ἀκήκοα τοιαῦτα πολλά παρακλήτορες κακῶν πάντες
Job 16:3 Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest? Job 16:3 "Is there no limit to windy words? Or what plagues you that you answer? Job|16|3|τί γάρ μὴ τάξις ἐστὶν ῥήμασιν πνεύματος ἢ τί παρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποκρίνῃ
Job 16:4 I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you. Job 16:4 "I too could speak like you, If I were in your place. I could compose words against you And shake my head at you. Job|16|4|κἀγὼ καθ᾽ ὑμᾶς λαλήσω εἰ ὑπέκειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς εἶτ᾽ ἐναλοῦμαι ὑμῖν ῥήμασιν κινήσω δὲ καθ᾽ ὑμῶν κεφαλήν
Job 16:5 But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief. Job 16:5 "I could strengthen you with my mouth, And the solace of my lips could lessen your pain. Job|16|5|εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φείσομαι
Job 16:6 Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased? Job 16:6 "If I speak, my pain is not lessened, And if I hold back, what has left me? Job|16|6|ἐὰν γὰρ λαλήσω οὐκ ἀλγήσω τὸ τραῦμα ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω τί ἔλαττον τρωθήσομαι
Job 16:7 But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company. Job 16:7 "But now He has exhausted me; You have laid waste all my company. Job|16|7|νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκεν μωρόν σεσηπότα
Job 16:8 And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face. Job 16:8 "You have shriveled me up, It has become a witness; And my leanness rises up against me, It testifies to my face. Job|16|8|καὶ ἐπελάβου μου εἰς μαρτύριον ἐγενήθη καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη
Job 16:9 He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me. Job 16:9 "His anger has torn me and hunted me down, He has gnashed at me with His teeth; My adversary glares at me. Job|16|9|ὀργῇ χρησάμενος κατέβαλέν με ἔβρυξεν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπεσεν
Job 16:10 They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me. Job 16:10 "They have gaped at me with their mouth, They have slapped me on the cheek with contempt; They have massed themselves against me. Job|16|10|ἀκίσιν ὀφθαλμῶν ἐνήλατο ὀξεῖ ἔπαισέν με εἰς σιαγόνα ὁμοθυμαδὸν δὲ κατέδραμον ἐπ᾽ ἐμοί
Job 16:11 God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked. Job 16:11 "God hands me over to ruffians And tosses me into the hands of the wicked. Job|16|11|παρέδωκεν γάρ με ὁ κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκου ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέν με
Job 16:12 I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark. Job 16:12 "I was at ease, but He shattered me, And He has grasped me by the neck and shaken me to pieces; He has also set me up as His target. Job|16|12|εἰρηνεύοντα διεσκέδασέν με λαβών με τῆς κόμης διέτιλεν κατέστησέν με ὥσπερ σκοπόν
Job 16:13 His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground. Job 16:13 "His arrows surround me. Without mercy He splits my kidneys open; He pours out my gall on the ground. Job|16|13|ἐκύκλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρούς μου οὐ φειδόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου
Job 16:14 He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant. Job 16:14 "He breaks through me with breach after breach; He runs at me like a warrior. Job|16|14|κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι ἔδραμον πρός με δυνάμενοι
Job 16:15 I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust. Job 16:15 "I have sewed sackcloth over my skin And thrust my horn in the dust. Job|16|15|σάκκον ἔρραψα ἐπὶ βύρσης μου τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη
Job 16:16 My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death; Job 16:16 "My face is flushed from weeping, And deep darkness is on my eyelids, Job|16|16|ἡ γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά
Job 16:17 Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure. Job 16:17 Although there is no violence in my hands, And my prayer is pure. Job|16|17|ἄδικον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσίν μου εὐχὴ δέ μου καθαρά
Job 16:18 O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place. Job 16:18 "O earth, do not cover my blood, And let there be no resting place for my cry. Job|16|18|γῆ μὴ ἐπικαλύψῃς ἐφ᾽ αἵματι τῆς σαρκός μου μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου
Job 16:19 Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. Job 16:19 "Even now, behold, my witness is in heaven, And my advocate is on high. Job|16|19|καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου ὁ δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις
Job 16:20 My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God. Job 16:20 "My friends are my scoffers; My eye weeps to God. Job|16|20|ἀφίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς κύριον ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀφθαλμός
Job 16:21 O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour! Job 16:21 "O that a man might plead with God As a man with his neighbor! Job|16|21|εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου καὶ υἱὸς ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ
Job 16:22 When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return. Job 16:22 "For when a few years are past, I shall go the way of no return. Job|16|22|ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥκασιν ὁδῷ δέ ᾗ οὐκ ἐπαναστραφήσομαι πορεύσομαι

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.