Read through the Bible in One Year


Day - 163 - Psalms 38-42
Psa 38:1 O lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. Psa 38:1 O Lord, rebuke me not in Your wrath, And chasten me not in Your burning anger. Psa|38|1|ψαλμὸς τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου
Psa 38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. Psa 38:2 For Your arrows have sunk deep into me, And Your hand has pressed down on me. Psa|38|2|κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με
Psa 38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin. Psa 38:3 There is no soundness in my flesh because of Your indignation; There is no health in my bones because of my sin. Psa|38|3|ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήρισας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου
Psa 38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me. Psa 38:4 For my iniquities are gone over my head; As a heavy burden they weigh too much for me. Psa|38|4|οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου
Psa 38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Psa 38:5 My wounds grow foul and fester Because of my folly. Psa|38|5|ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾽ ἐμέ
Psa 38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long. Psa 38:6 I am bent over and greatly bowed down; I go mourning all day long. Psa|38|6|προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου
Psa 38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh. Psa 38:7 For my loins are filled with burning, And there is no soundness in my flesh. Psa|38|7|ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην
Psa 38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart. Psa 38:8 I am benumbed and badly crushed; I groan because of the agitation of my heart. Psa|38|8|ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου
Psa 38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee. Psa 38:9 Lord, all my desire is before You; And my sighing is not hidden from You. Psa|38|9|ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου
Psa 38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me. Psa 38:10 My heart throbs, my strength fails me; And the light of my eyes, even that has gone from me. Psa|38|10|κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβη
Psa 38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off. Psa 38:11 My loved ones and my friends stand aloof from my plague; And my kinsmen stand afar off. Psa|38|11|ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ᾽ ἐμοῦ
Psa 38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long. Psa 38:12 Those who seek my life lay snares for me; And those who seek to injure me have threatened destruction, And they devise treachery all day long. Psa|38|12|οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
Psa 38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth. Psa 38:13 But I, like a deaf man, do not hear; And I am like a mute man who does not open his mouth. Psa|38|13|καὶ ἐξεβιάσαντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν
Psa 38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs. Psa 38:14 Yes, I am like a man who does not hear, And in whose mouth are no arguments. Psa|38|14|ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ
Psa 38:15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God. Psa 38:15 For I hope in You, O Lord; You will answer, O Lord my God. Psa|38|15|καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς
Psa 38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me. Psa 38:16 For I said, "May they not rejoice over me, Who, when my foot slips, would magnify themselves against me." Psa|38|16|ὅτι ἐπὶ σοί κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ κύριε ὁ θεός μου
Psa 38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me. Psa 38:17 For I am ready to fall, And my sorrow is continually before me. Psa|38|17|ὅτι εἶπα μήποτε ἐπιχαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν
Psa 38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin. Psa 38:18 For I confess my iniquity; I am full of anxiety because of my sin. Psa|38|18|ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντός
Psa 38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied. Psa 38:19 But my enemies are vigorous and strong, And many are those who hate me wrongfully. Psa|38|19|ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου
Psa 38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is. Psa 38:20 And those who repay evil for good, They oppose me, because I follow what is good. Psa|38|20|οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως
Psa 38:21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me. Psa 38:21 Do not forsake me, O Lord; O my God, do not be far from me! Psa|38|21|οἱ ἀνταποδιδόντες κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον
Psa 38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation. Psa 38:22 Make haste to help me, O Lord, my salvation! Psa|38|22|μὴ ἐγκαταλίπῃς με κύριε ὁ θεός μου μὴ ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ Psa|37|23|πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου κύριε τῆς σωτηρίας μου
Psa 39:1 I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Psa 39:1 I said, "I will guard my ways That I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle While the wicked are in my presence." Psa|39|1|εἰς τὸ τέλος τῷ Ιδιθουν ᾠδὴ τῷ Δαυιδ
Psa 39:2 I was dumb with silence, I held my peace, even from good; and my sorrow was stirred. Psa 39:2 I was mute and silent, I refrained even from good, And my sorrow grew worse. Psa|39|2|εἶπα φυλάξω τὰς ὁδούς μου τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν ἐν γλώσσῃ μου ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακὴν ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου
Psa 39:3 My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then spake I with my tongue, Psa 39:3 My heart was hot within me, While I was musing the fire burned; Then I spoke with my tongue: Psa|39|3|ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν καὶ τὸ ἄλγημά μου ἀνεκαινίσθη
Psa 39:4 LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is: that I may know how frail I am. Psa 39:4 "Lord, make me to know my end And what is the extent of my days; Let me know how transient I am. Psa|39|4|ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου
Psa 39:5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah. Psa 39:5 "Behold, You have made my days as handbreadths, And my lifetime as nothing in Your sight; Surely every man at his best is a mere breath. Selah. Psa|39|5|γνώρισόν μοι κύριε τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου τίς ἐστιν ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ
Psa 39:6 Surely every man walketh in a vain shew: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them. Psa 39:6 "Surely every man walks about as a phantom; Surely they make an uproar for nothing; He amasses riches and does not know who will gather them. Psa|39|6|ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου πλὴν τὰ σύμπαντα ματαιότης πᾶς ἄνθρωπος ζῶν διάψαλμα
Psa 39:7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee. Psa 39:7 "And now, Lord, for what do I wait? My hope is in You. Psa|39|7|μέντοιγε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος πλὴν μάτην ταράσσονται θησαυρίζει καὶ οὐ γινώσκει τίνι συνάξει αὐτά
Psa 39:8 Deliver me from all my transgressions: make me not the reproach of the foolish. Psa 39:8 "Deliver me from all my transgressions; Make me not the reproach of the foolish. Psa|39|8|καὶ νῦν τίς ἡ ὑπομονή μου οὐχὶ ὁ κύριος καὶ ἡ ὑπόστασίς μου παρὰ σοῦ ἐστιν
Psa 39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it. Psa 39:9 "I have become mute, I do not open my mouth, Because it is You who have done it. Psa|39|9|ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου ῥῦσαί με ὄνειδος ἄφρονι ἔδωκάς με
Psa 39:10 Remove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand. Psa 39:10 "Remove Your plague from me; Because of the opposition of Your hand I am perishing. Psa|39|10|ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα τὸ στόμα μου ὅτι σὺ εἶ ὁ ποιήσας με
Psa 39:11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah. Psa 39:11 "With reproofs You chasten a man for iniquity; You consume as a moth what is precious to him; Surely every man is a mere breath. Selah. Psa|39|11|ἀπόστησον ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον
Psa 39:12 Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were. Psa 39:12 "Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry; Do not be silent at my tears; For I am a stranger with You, A sojourner like all my fathers. Psa|39|12|ἐν ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος διάψαλμα
Psa 39:13 O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more. Psa 39:13 "Turn Your gaze away from me, that I may smile again Before I depart and am no more." Psa|39|13|εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου κύριε καὶ τῆς δεήσεώς μου ἐνώτισαι τῶν δακρύων μου μὴ παρασιωπήσῃς ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμι παρὰ σοὶ καὶ παρεπίδημος καθὼς πάντες οἱ πατέρες μου Psa|38|14|ἄνες μοι ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω
Psa 40:1 I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry. Psa 40:1 I waited patiently for the Lord; And He inclined to me and heard my cry. Psa|40|1|εἰς τὸ τέλος τῷ Δαυιδ ψαλμός
Psa 40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Psa 40:2 He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, And He set my feet upon a rock making my footsteps firm. Psa|40|2|ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου
Psa 40:3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD. Psa 40:3 He put a new song in my mouth, a song of praise to our God; Many will see and fear And will trust in the Lord. Psa|40|3|καὶ ἀνήγαγέν με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνεν τὰ διαβήματά μου
Psa 40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Psa 40:4 How blessed is the man who has made the Lord his trust, And has not turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood. Psa|40|4|καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν ὕμνον τῷ θεῷ ἡμῶν ὄψονται πολλοὶ καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐλπιοῦσιν ἐπὶ κύριον
Psa 40:5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Psa 40:5 Many, O Lord my God, are the wonders which You have done, And Your thoughts toward us; There is none to compare with You. If I would declare and speak of them, They would be too numerous to count. Psa|40|5|μακάριος ἀνήρ οὗ ἐστιν τὸ ὄνομα κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐνέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς
Psa 40:6 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required. Psa 40:6 Sacrifice and meal offering You have not desired; My ears You have opened; Burnt offering and sin offering You have not required. Psa|40|6|πολλὰ ἐποίησας σύ κύριε ὁ θεός μου τὰ θαυμάσιά σου καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστιν τίς ὁμοιωθήσεταί σοι ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν
Psa 40:7 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me, Psa 40:7 Then I said, "Behold, I come; In the scroll of the book it is written of me. Psa|40|7|θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ᾔτησας
Psa 40:8 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart. Psa 40:8 I delight to do Your will, O my God; Your Law is within my heart." Psa|40|8|τότε εἶπον ἰδοὺ ἥκω ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ
Psa 40:9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest. Psa 40:9 I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great congregation; Behold, I will not restrain my lips, O Lord, You know. Psa|40|9|τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου ὁ θεός μου ἐβουλήθην καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου
Psa 40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation. Psa 40:10 I have not hidden Your righteousness within my heart; I have spoken of Your faithfulness and Your salvation; I have not concealed Your lovingkindness and Your truth from the great congregation. Psa|40|10|εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω κύριε σὺ ἔγνως
Psa 40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me. Psa 40:11 You, O Lord, will not withhold Your compassion from me; Your lovingkindness and Your truth will continually preserve me. Psa|40|11|τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς
Psa 40:12 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me. Psa 40:12 For evils beyond number have surrounded me; My iniquities have overtaken me, so that I am not able to see; They are more numerous than the hairs of my head, And my heart has failed me. Psa|40|12|σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνης τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου διὰ παντὸς ἀντελάβοντό μου
Psa 40:13 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me. Psa 40:13 Be pleased, O Lord, to deliver me; Make haste, O Lord, to help me. Psa|40|13|ὅτι περιέσχον με κακά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου καὶ οὐκ ἠδυνήθην τοῦ βλέπειν ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου καὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπέν με
Psa 40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil. Psa 40:14 Let those be ashamed and humiliated together Who seek my life to destroy it; Let those be turned back and dishonored Who delight in my hurt. Psa|40|14|εὐδόκησον κύριε τοῦ ῥύσασθαί με κύριε εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες
Psa 40:15 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha. Psa 40:15 Let those be appalled because of their shame Who say to me, "Aha, aha!" Psa|40|15|καταισχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξᾶραι αὐτήν ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐντραπείησαν οἱ θέλοντές μοι κακά
Psa 40:16 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified. Psa 40:16 Let all who seek You rejoice and be glad in You; Let those who love Your salvation say continually, "The Lord be magnified!" Psa|40|16|κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι εὖγε εὖγε
Psa 40:17 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God. Psa 40:17 Since I am afflicted and needy, Let the Lord be mindful of me. You are my help and my deliverer; Do not delay, O my God. Psa|40|17|ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε κύριε καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός μεγαλυνθήτω ὁ κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου Psa|39|18|ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης κύριος φροντιεῖ μου βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου σὺ εἶ ὁ θεός μου μὴ χρονίσῃς
Psa 41:1 Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. Psa 41:1 How blessed is he who considers the helpless; The Lord will deliver him in a day of trouble. Psa|41|1|εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Psa 41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. Psa 41:2 The Lord will protect him and keep him alive, And he shall be called blessed upon the earth; And do not give him over to the desire of his enemies. Psa|41|2|μακάριος ὁ συνίων ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ κύριος
Psa 41:3 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness. Psa 41:3 The Lord will sustain him upon his sickbed; In his illness, You restore him to health. Psa|41|3|κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῴη αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ
Psa 41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee. Psa 41:4 As for me, I said, "O Lord, be gracious to me; Heal my soul, for I have sinned against You." Psa|41|4|κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ ὅλην τὴν κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ
Psa 41:5 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish? Psa 41:5 My enemies speak evil against me, "When will he die, and his name perish?" Psa|41|5|ἐγὼ εἶπα κύριε ἐλέησόν με ἴασαι τὴν ψυχήν μου ὅτι ἥμαρτόν σοι
Psa 41:6 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it. Psa 41:6 And when he comes to see me, he speaks falsehood; His heart gathers wickedness to itself; When he goes outside, he tells it. Psa|41|6|οἱ ἐχθροί μου εἶπαν κακά μοι πότε ἀποθανεῖται καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Psa 41:7 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt. Psa 41:7 All who hate me whisper together against me; Against me they devise my hurt, saying, Psa|41|7|καὶ εἰ εἰσεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν μάτην ἐλάλει ἡ καρδία αὐτοῦ συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει
Psa 41:8 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more. Psa 41:8 "A wicked thing is poured out upon him, That when he lies down, he will not rise up again." Psa|41|8|ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατ᾽ ἐμοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί μου κατ᾽ ἐμοῦ ἐλογίζοντο κακά μοι
Psa 41:9 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Psa 41:9 Even my close friend in whom I trusted, Who ate my bread, Has lifted up his heel against me. Psa|41|9|λόγον παράνομον κατέθεντο κατ᾽ ἐμοῦ μὴ ὁ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι
Psa 41:10 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them. Psa 41:10 But You, O Lord, be gracious to me and raise me up, That I may repay them. Psa|41|10|καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα ὁ ἐσθίων ἄρτους μου ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν
Psa 41:11 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me. Psa 41:11 By this I know that You are pleased with me, Because my enemy does not shout in triumph over me. Psa|41|11|σὺ δέ κύριε ἐλέησόν με καὶ ἀνάστησόν με καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς
Psa 41:12 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever. Psa 41:12 As for me, You uphold me in my integrity, And You set me in Your presence forever. Psa|41|12|ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληκάς με ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ
Psa 41:13 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen. Psa 41:13 Blessed be the Lord, the God of Israel, From everlasting to everlasting. Amen and Amen. Psa|41|13|ἐμοῦ δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν ἀντελάβου καὶ ἐβεβαίωσάς με ἐνώπιόν σου εἰς τὸν αἰῶνα Psa|40|14|εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα γένοιτο γένοιτο
Psa 42:1 As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Psa 42:1 As the deer pants for the water brooks, So my soul pants for You, O God. Psa|42|1|εἰς τὸ τέλος εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορε
Psa 42:2 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God? Psa 42:2 My soul thirsts for God, for the living God; When shall I come and appear before God? Psa|42|2|ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ ὁ θεός
Psa 42:3 My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? Psa 42:3 My tears have been my food day and night, While they say to me all day long, "Where is your God?" Psa|42|3|ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ζῶντα πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ
Psa 42:4 When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday. Psa 42:4 These things I remember and I pour out my soul within me. For I used to go along with the throng and lead them in procession to the house of God, With the voice of joy and thanksgiving, a multitude keeping festival. Psa|42|4|ἐγενήθη μοι τὰ δάκρυά μου ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ποῦ ἐστιν ὁ θεός σου
Psa 42:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance. Psa 42:5 Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall again praise Him For the help of His presence. Psa|42|5|ταῦτα ἐμνήσθην καὶ ἐξέχεα ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ψυχήν μου ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορτάζοντος
Psa 42:6 O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar. Psa 42:6 O my God, my soul is in despair within me; Therefore I remember You from the land of the Jordan And the peaks of Hermon, from Mount Mizar. Psa|42|6|ἵνα τί περίλυπος εἶ ψυχή καὶ ἵνα τί συνταράσσεις με ἔλπισον ἐπὶ τὸν θεόν ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ σωτήριον τοῦ προσώπου μου ὁ θεός μου
Psa 42:7 Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me. Psa 42:7 Deep calls to deep at the sound of Your waterfalls; All Your breakers and Your waves have rolled over me. Psa|42|7|πρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου ἐταράχθη διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ιορδάνου καὶ Ερμωνιιμ ἀπὸ ὄρους μικροῦ
Psa 42:8 Yet the LORD will command his lovingkindness in the day time, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. Psa 42:8 The Lord will command His lovingkindness in the daytime; And His song will be with me in the night, A prayer to the God of my life. Psa|42|8|ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς φωνὴν τῶν καταρρακτῶν σου πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον
Psa 42:9 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy? Psa 42:9 I will say to God my rock, "Why have You forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?" Psa|42|9|ἡμέρας ἐντελεῖται κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ νυκτὸς ᾠδὴ παρ᾽ ἐμοί προσευχὴ τῷ θεῷ τῆς ζωῆς μου
Psa 42:10 As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God? Psa 42:10 As a shattering of my bones, my adversaries revile me, While they say to me all day long, "Where is your God?" Psa|42|10|ἐρῶ τῷ θεῷ ἀντιλήμπτωρ μου εἶ διὰ τί μου ἐπελάθου ἵνα τί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν τὸν ἐχθρόν μου
Psa 42:11 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God. Psa 42:11 Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God. Psa|42|11|ἐν τῷ καταθλάσαι τὰ ὀστᾶ μου ὠνείδισάν με οἱ θλίβοντές με ἐν τῷ λέγειν αὐτούς μοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ποῦ ἐστιν ὁ θεός σου Psa|41|12|ἵνα τί περίλυπος εἶ ψυχή καὶ ἵνα τί συνταράσσεις με ἔλπισον ἐπὶ τὸν θεόν ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου μου ὁ θεός μου

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.