Read through the Bible in One Year


Day - 165 - Psalms 50-55
Psa 50:1 The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Psa 50:1 The Mighty One, God, the Lord, has spoken, And summoned the earth from the rising of the sun to its setting. Psa|50|1|ψαλμὸς τῷ Ασαφ θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν
Psa 50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Psa 50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God has shone forth. Psa|50|2|ἐκ Σιων ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐμφανῶς ἥξει
Psa 50:3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. Psa 50:3 May our God come and not keep silence; Fire devours before Him, And it is very tempestuous around Him. Psa|50|3|ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ οὐ παρασιωπήσεται πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται καὶ κύκλῳ αὐτοῦ καταιγὶς σφόδρα
Psa 50:4 He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people. Psa 50:4 He summons the heavens above, And the earth, to judge His people: Psa|50|4|προσκαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ
Psa 50:5 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice. Psa 50:5 "Gather My godly ones to Me, Those who have made a covenant with Me by sacrifice." Psa|50|5|συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις
Psa 50:6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah. Psa 50:6 And the heavens declare His righteousness, For God Himself is judge. Selah. Psa|50|6|καὶ ἀναγγελοῦσιν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν διάψαλμα
Psa 50:7 Hear, O my people, and I will speak; O Israel, and I will testify against thee: I am God, even thy God. Psa 50:7 "Hear, O My people, and I will speak; O Israel, I will testify against you; I am God, your God. Psa|50|7|ἄκουσον λαός μου καὶ λαλήσω σοι Ισραηλ καὶ διαμαρτύρομαί σοι ὁ θεὸς ὁ θεός σού εἰμι ἐγώ
Psa 50:8 I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me. Psa 50:8 "I do not reprove you for your sacrifices, And your burnt offerings are continually before Me. Psa|50|8|οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός
Psa 50:9 I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds. Psa 50:9 "I shall take no young bull out of your house Nor male goats out of your folds. Psa|50|9|οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους
Psa 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills. Psa 50:10 "For every beast of the forest is Mine, The cattle on a thousand hills. Psa|50|10|ὅτι ἐμά ἐστιν πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ βόες
Psa 50:11 I know all the fowls of the mountains: and the wild beasts of the field are mine. Psa 50:11 "I know every bird of the mountains, And everything that moves in the field is Mine. Psa|50|11|ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν
Psa 50:12 If I were hungry, I would not tell thee: for the world is mine, and the fulness thereof. Psa 50:12 "If I were hungry I would not tell you, For the world is Mine, and all it contains. Psa|50|12|ἐὰν πεινάσω οὐ μή σοι εἴπω ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
Psa 50:13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? Psa 50:13 "Shall I eat the flesh of bulls Or drink the blood of male goats? Psa|50|13|μὴ φάγομαι κρέα ταύρων ἢ αἷμα τράγων πίομαι
Psa 50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High: Psa 50:14 "Offer to God a sacrifice of thanksgiving And pay your vows to the Most High; Psa|50|14|θῦσον τῷ θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου
Psa 50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Psa 50:15 Call upon Me in the day of trouble; I shall rescue you, and you will honor Me." Psa|50|15|καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ ἐξελοῦμαί σε καὶ δοξάσεις με διάψαλμα
Psa 50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Psa 50:16 But to the wicked God says, "What right have you to tell of My statutes And to take My covenant in your mouth? Psa|50|16|τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ θεός ἵνα τί σὺ διηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου
Psa 50:17 Seeing thou hatest instruction, and casteth my words behind thee. Psa 50:17 "For you hate discipline, And you cast My words behind you. Psa|50|17|σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω
Psa 50:18 When thou sawest a thief, then thou consentedst with him, and hast been partaker with adulterers. Psa 50:18 "When you see a thief, you are pleased with him, And you associate with adulterers. Psa|50|18|εἰ ἐθεώρεις κλέπτην συνέτρεχες αὐτῷ καὶ μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις
Psa 50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Psa 50:19 "You let your mouth loose in evil And your tongue frames deceit. Psa|50|19|τὸ στόμα σου ἐπλεόνασεν κακίαν καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκεν δολιότητα
Psa 50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother's son. Psa 50:20 "You sit and speak against your brother; You slander your own mother's son. Psa|50|20|καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον
Psa 50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Psa 50:21 "These things you have done and I kept silence; You thought that I was just like you; I will reprove you and state the case in order before your eyes. Psa|50|21|ταῦτα ἐποίησας καὶ ἐσίγησα ὑπέλαβες ἀνομίαν ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου
Psa 50:22 Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Psa 50:22 "Now consider this, you who forget God, Or I will tear you in pieces, and there will be none to deliver. Psa|50|22|σύνετε δὴ ταῦτα οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ θεοῦ μήποτε ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ῥυόμενος
Psa 50:23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. Psa 50:23 "He who offers a sacrifice of thanksgiving honors Me; And to him who orders his way aright I shall show the salvation of God." Psa|50|23|θυσία αἰνέσεως δοξάσει με καὶ ἐκεῖ ὁδός ᾗ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ
Psa 51:1 Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. Psa 51:1 Be gracious to me, O God, according to Your lovingkindness; According to the greatness of Your compassion blot out my transgressions. Psa|51|1|εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Psa 51:2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Psa 51:2 Wash me thoroughly from my iniquity And cleanse me from my sin. Psa|51|2|ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Ναθαν τὸν προφήτην ἡνίκα εἰσῆλθεν πρὸς Βηρσαβεε
Psa 51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me. Psa 51:3 For I know my transgressions, And my sin is ever before me. Psa|51|3|ἐλέησόν με ὁ θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου
Psa 51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Psa 51:4 Against You, You only, I have sinned And done what is evil in Your sight, So that You are justified when You speak And blameless when You judge. Psa|51|4|ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με
Psa 51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Psa 51:5 Behold, I was brought forth in iniquity, And in sin my mother conceived me. Psa|51|5|ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός
Psa 51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Psa 51:6 Behold, You desire truth in the innermost being, And in the hidden part You will make me know wisdom. Psa|51|6|σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
Psa 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Psa 51:7 Purify me with hyssop, and I shall be clean; Wash me, and I shall be whiter than snow. Psa|51|7|ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήμφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου
Psa 51:8 Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice. Psa 51:8 Make me to hear joy and gladness, Let the bones which You have broken rejoice. Psa|51|8|ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι
Psa 51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Psa 51:9 Hide Your face from my sins And blot out all my iniquities. Psa|51|9|ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι
Psa 51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Psa 51:10 Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me. Psa|51|10|ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα
Psa 51:11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me. Psa 51:11 Do not cast me away from Your presence And do not take Your Holy Spirit from me. Psa|51|11|ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον
Psa 51:12 Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit. Psa 51:12 Restore to me the joy of Your salvation And sustain me with a willing spirit. Psa|51|12|καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου
Psa 51:13 Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee. Psa 51:13 Then I will teach transgressors Your ways, And sinners will be converted to You. Psa|51|13|μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ
Psa 51:14 Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Psa 51:14 Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation; Then my tongue will joyfully sing of Your righteousness. Psa|51|14|ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με
Psa 51:15 O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise. Psa 51:15 O Lord, open my lips, That my mouth may declare Your praise. Psa|51|15|διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν
Psa 51:16 For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering. Psa 51:16 For You do not delight in sacrifice, otherwise I would give it; You are not pleased with burnt offering. Psa|51|16|ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ θεὸς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου
Psa 51:17 The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Psa 51:17 The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, You will not despise. Psa|51|17|κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου
Psa 51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem. Psa 51:18 By Your favor do good to Zion; Build the walls of Jerusalem. Psa|51|18|ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις
Psa 51:19 Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar. Psa 51:19 Then You will delight in righteous sacrifices, In burnt offering and whole burnt offering; Then young bulls will be offered on Your altar. Psa|51|19|θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει Psa|50|20|ἀγάθυνον κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ Psa|50|21|τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους
Psa 52:1 Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually. Psa 52:1 Why do you boast in evil, O mighty man? The lovingkindness of God endures all day long. Psa|52|1|εἰς τὸ τέλος συνέσεως τῷ Δαυιδ
Psa 52:2 The tongue deviseth mischiefs; like a sharp razor, working deceitfully. Psa 52:2 Your tongue devises destruction, Like a sharp razor, O worker of deceit. Psa|52|2|ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωηκ τὸν Ιδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαουλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ ἦλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον Αβιμελεχ
Psa 52:3 Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah. Psa 52:3 You love evil more than good, Falsehood more than speaking what is right. Selah. Psa|52|3|τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ ὁ δυνατός ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν
Psa 52:4 Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue. Psa 52:4 You love all words that devour, O deceitful tongue. Psa|52|4|ἀδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον
Psa 52:5 God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah. Psa 52:5 But God will break you down forever; He will snatch you up and tear you away from your tent, And uproot you from the land of the living. Selah. Psa|52|5|ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην διάψαλμα
Psa 52:6 The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him: Psa 52:6 The righteous will see and fear, And will laugh at him, saying, Psa|52|6|ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντισμοῦ γλῶσσαν δολίαν
Psa 52:7 Lo, this is the man that made not God his strength; but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. Psa 52:7 "Behold, the man who would not make God his refuge, But trusted in the abundance of his riches And was strong in his evil desire." Psa|52|7|διὰ τοῦτο ὁ θεὸς καθελεῖ σε εἰς τέλος ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματος καὶ τὸ ῥίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων διάψαλμα
Psa 52:8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever. Psa 52:8 But as for me, I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the lovingkindness of God forever and ever. Psa|52|8|καὶ ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν
Psa 52:9 I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints. Psa 52:9 I will give You thanks forever, because You have done it, And I will wait on Your name, for it is good, in the presence of Your godly ones. Psa|52|9|ἰδοὺ ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἔθετο τὸν θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ Psa|51|10|ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος Psa|51|11|ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι ἐποίησας καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου
Psa 53:1 The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good. Psa 53:1 The fool has said in his heart, "There is no God," They are corrupt, and have committed abominable injustice; There is no one who does good. Psa|53|1|εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ μαελεθ συνέσεως τῷ Δαυιδ
Psa 53:2 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God. Psa 53:2 God has looked down from heaven upon the sons of men To see if there is anyone who understands, Who seeks after God. Psa|53|2|εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν θεός διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν
Psa 53:3 Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one. Psa 53:3 Every one of them has turned aside; together they have become corrupt; There is no one who does good, not even one. Psa|53|3|ὁ θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν
Psa 53:4 Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God. Psa 53:4 Have the workers of wickedness no knowledge, Who eat up My people as though they ate bread And have not called upon God? Psa|53|4|πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός
Psa 53:5 There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them. Psa 53:5 There they were in great fear where no fear had been; For God scattered the bones of him who encamped against you; You put them to shame, because God had rejected them. Psa|53|5|οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν οἱ ἔσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν θεὸν οὐκ ἐπεκαλέσαντο
Psa 53:6 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Psa 53:6 Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When God restores His captive people, Let Jacob rejoice, let Israel be glad. Psa|53|6|ἐκεῖ φοβηθήσονται φόβον οὗ οὐκ ἦν φόβος ὅτι ὁ θεὸς διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων κατῃσχύνθησαν ὅτι ὁ θεὸς ἐξουδένωσεν αὐτούς Psa|52|7|τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ιακωβ καὶ εὐφρανθήσεται Ισραηλ
Psa 54:1 Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Psa 54:1 Save me, O God, by Your name, And vindicate me by Your power. Psa|54|1|εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυιδ
Psa 54:2 Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth. Psa 54:2 Hear my prayer, O God; Give ear to the words of my mouth. Psa|54|2|ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ σαουλ οὐκ ἰδοὺ Δαυιδ κέκρυπται παρ᾽ ἡμῖν
Psa 54:3 For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before them. Selah. Psa 54:3 For strangers have risen against me And violent men have sought my life; They have not set God before them. Selah. Psa|54|3|ὁ θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με
Psa 54:4 Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul. Psa 54:4 Behold, God is my helper; The Lord is the sustainer of my soul. Psa|54|4|ὁ θεός εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου
Psa 54:5 He shall reward evil unto mine enemies: cut them off in thy truth. Psa 54:5 He will recompense the evil to my foes; Destroy them in Your faithfulness. Psa|54|5|ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου οὐ προέθεντο τὸν θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν διάψαλμα
Psa 54:6 I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O LORD; for it is good. Psa 54:6 Willingly I will sacrifice to You; I will give thanks to Your name, O Lord, for it is good. Psa|54|6|ἰδοὺ γὰρ ὁ θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ κύριος ἀντιλήμπτωρ τῆς ψυχῆς μου
Psa 54:7 For he hath delivered me out of all trouble: and mine eye hath seen his desire upon mine enemies. Psa 54:7 For He has delivered me from all trouble, And my eye has looked with satisfaction upon my enemies. Psa|54|7|ἀποστρέψει τὰ κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐξολέθρευσον αὐτούς Psa|53|8|ἑκουσίως θύσω σοι ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου κύριε ὅτι ἀγαθόν Psa|53|9|ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου
Psa 55:1 Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication. Psa 55:1 Give ear to my prayer, O God; And do not hide Yourself from my supplication. Psa|55|1|εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυιδ
Psa 55:2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise; Psa 55:2 Give heed to me and answer me; I am restless in my complaint and am surely distracted, Psa|55|2|ἐνώτισαι ὁ θεός τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου
Psa 55:3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Psa 55:3 Because of the voice of the enemy, Because of the pressure of the wicked; For they bring down trouble upon me And in anger they bear a grudge against me. Psa|55|3|πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην
Psa 55:4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me. Psa 55:4 My heart is in anguish within me, And the terrors of death have fallen upon me. Psa|55|4|ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ᾽ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι
Psa 55:5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. Psa 55:5 Fear and trembling come upon me, And horror has overwhelmed me. Psa|55|5|ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ᾽ ἐμέ
Psa 55:6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest. Psa 55:6 I said, "Oh, that I had wings like a dove! I would fly away and be at rest. Psa|55|6|φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ᾽ ἐμέ καὶ ἐκάλυψέν με σκότος
Psa 55:7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah. Psa 55:7 "Behold, I would wander far away, I would lodge in the wilderness. Selah. Psa|55|7|καὶ εἶπα τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω
Psa 55:8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Psa 55:8 "I would hasten to my place of refuge From the stormy wind and tempest." Psa|55|8|ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ διάψαλμα
Psa 55:9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city. Psa 55:9 Confuse, O Lord, divide their tongues, For I have seen violence and strife in the city. Psa|55|9|προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος
Psa 55:10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it. Psa 55:10 Day and night they go around her upon her walls, And iniquity and mischief are in her midst. Psa|55|10|καταπόντισον κύριε καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει
Psa 55:11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets. Psa 55:11 Destruction is in her midst; Oppression and deceit do not depart from her streets. Psa|55|11|ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία
Psa 55:12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him: Psa 55:12 For it is not an enemy who reproaches me, Then I could bear it; Nor is it one who hates me who has exalted himself against me, Then I could hide myself from him. Psa|55|12|καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος
Psa 55:13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance. Psa 55:13 But it is you, a man my equal, My companion and my familiar friend; Psa|55|13|ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με ὑπήνεγκα ἄν καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν ἐκρύβην ἂν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Psa 55:14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company. Psa 55:14 We who had sweet fellowship together Walked in the house of God in the throng. Psa|55|14|σὺ δέ ἄνθρωπε ἰσόψυχε ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου
Psa 55:15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them. Psa 55:15 Let death come deceitfully upon them; Let them go down alive to Sheol, For evil is in their dwelling, in their midst. Psa|55|15|ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ
Psa 55:16 As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me. Psa 55:16 As for me, I shall call upon God, And the Lord will save me. Psa|55|16|ἐλθέτω θάνατος ἐπ᾽ αὐτούς καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν
Psa 55:17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice. Psa 55:17 Evening and morning and at noon, I will complain and murmur, And He will hear my voice. Psa|55|17|ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσέν μου
Psa 55:18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me. Psa 55:18 He will redeem my soul in peace from the battle which is against me, For they are many who strive with me. Psa|55|18|ἑσπέρας καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι ἀπαγγελῶ καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου
Psa 55:19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God. Psa 55:19 God will hear and answer them" Even the one who sits enthroned from of old" Selah. With whom there is no change, And who do not fear God. Psa|55|19|λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί
Psa 55:20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant. Psa 55:20 He has put forth his hands against those who were at peace with him; He has violated his covenant. Psa|55|20|εἰσακούσεται ὁ θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων διάψαλμα οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεόν
Psa 55:21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords. Psa 55:21 His speech was smoother than butter, But his heart was war; His words were softer than oil, Yet they were drawn swords. Psa|55|21|ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ
Psa 55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved. Psa 55:22 Cast your burden upon the Lord and He will sustain you; He will never allow the righteous to be shaken. Psa|55|22|διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες
Psa 55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. Psa 55:23 But You, O God, will bring them down to the pit of destruction; Men of bloodshed and deceit will not live out half their days. But I will trust in You. Psa|55|23|ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ Psa|54|24|σὺ δέ ὁ θεός κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ κύριε

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.