Read through the Bible in One Year


Day - 174 - Psalms 104-106
Psa 104:1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty. Psa 104:1 Bless the Lord, O my soul! O Lord my God, You are very great; You are clothed with splendor and majesty, Psa|104|1|τῷ Δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
Psa 104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain: Psa 104:2 Covering Yourself with light as with a cloak, Stretching out heaven like a tent curtain. Psa|104|2|ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν
Psa 104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind: Psa 104:3 He lays the beams of His upper chambers in the waters; He makes the clouds His chariot; He walks upon the wings of the wind; Psa|104|3|ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων
Psa 104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire: Psa 104:4 He makes the winds His messengers, Flaming fire His ministers. Psa|104|4|ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον
Psa 104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever. Psa 104:5 He established the earth upon its foundations, So that it will not totter forever and ever. Psa|104|5|ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Psa 104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains. Psa 104:6 You covered it with the deep as with a garment; The waters were standing above the mountains. Psa|104|6|ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα
Psa 104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away. Psa 104:7 At Your rebuke they fled, At the sound of Your thunder they hurried away. Psa|104|7|ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν
Psa 104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Psa 104:8 The mountains rose; the valleys sank down To the place which You established for them. Psa|104|8|ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς
Psa 104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth. Psa 104:9 You set a boundary that they may not pass over, So that they will not return to cover the earth. Psa|104|9|ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν
Psa 104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. Psa 104:10 He sends forth springs in the valleys; They flow between the mountains; Psa|104|10|ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα
Psa 104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst. Psa 104:11 They give drink to every beast of the field; The wild donkeys quench their thirst. Psa|104|11|ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν
Psa 104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. Psa 104:12 Beside them the birds of the heavens dwell; They lift up their voices among the branches. Psa|104|12|ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν
Psa 104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works. Psa 104:13 He waters the mountains from His upper chambers; The earth is satisfied with the fruit of His works. Psa|104|13|ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ
Psa 104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth; Psa 104:14 He causes the grass to grow for the cattle, And vegetation for the labor of man, So that he may bring forth food from the earth, Psa|104|14|ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς
Psa 104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. Psa 104:15 And wine which makes man's heart glad, So that he may make his face glisten with oil, And food which sustains man's heart. Psa|104|15|καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει
Psa 104:16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted; Psa 104:16 The trees of the Lord drink their fill, The cedars of Lebanon which He planted, Psa|104|16|χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς ἐφύτευσεν
Psa 104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house. Psa 104:17 Where the birds build their nests, And the stork, whose home is the fir trees. Psa|104|17|ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν
Psa 104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies. Psa 104:18 The high mountains are for the wild goats; The cliffs are a refuge for the shephanim. Psa|104|18|ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις
Psa 104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down. Psa 104:19 He made the moon for the seasons; The sun knows the place of its setting. Psa|104|19|ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ
Psa 104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth. Psa 104:20 You appoint darkness and it becomes night, In which all the beasts of the forest prowl about. Psa|104|20|ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ
Psa 104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. Psa 104:21 The young lions roar after their prey And seek their food from God. Psa|104|21|σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς
Psa 104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Psa 104:22 When the sun rises they withdraw And lie down in their dens. Psa|104|22|ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται
Psa 104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening. Psa 104:23 Man goes forth to his work And to his labor until evening. Psa|104|23|ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας
Psa 104:24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches. Psa 104:24 O Lord, how many are Your works! In wisdom You have made them all; The earth is full of Your possessions. Psa|104|24|ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου
Psa 104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. Psa 104:25 There is the sea, great and broad, In which are swarms without number, Animals both small and great. Psa|104|25|αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων
Psa 104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein. Psa 104:26 There the ships move along, And Leviathan, which You have formed to sport in it. Psa|104|26|ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ
Psa 104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Psa 104:27 They all wait for You To give them their food in due season. Psa|104|27|πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον
Psa 104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Psa 104:28 You give to them, they gather it up; You open Your hand, they are satisfied with good. Psa|104|28|δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος
Psa 104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Psa 104:29 You hide Your face, they are dismayed; You take away their spirit, they expire And return to their dust. Psa|104|29|ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν
Psa 104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Psa 104:30 You send forth Your Spirit, they are created; And You renew the face of the ground. Psa|104|30|ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
Psa 104:31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works. Psa 104:31 Let the glory of the Lord endure forever; Let the Lord be glad in His works; Psa|104|31|ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
Psa 104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke. Psa 104:32 He looks at the earth, and it trembles; He touches the mountains, and they smoke. Psa|104|32|ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται
Psa 104:33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being. Psa 104:33 I will sing to the Lord as long as I live; I will sing praise to my God while I have my being. Psa|104|33|ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω
Psa 104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD. Psa 104:34 Let my meditation be pleasing to Him; As for me, I shall be glad in the Lord. Psa|104|34|ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ
Psa 104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD. Psa 104:35 Let sinners be consumed from the earth And let the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord! Psa|104|35|ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
Psa 105:1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people. Psa 105:1 Oh give thanks to the Lord, call upon His name; Make known His deeds among the peoples. Psa|105|1|αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ
Psa 105:2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. Psa 105:2 Sing to Him, sing praises to Him; Speak of all His wonders. Psa|105|2|ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ
Psa 105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD. Psa 105:3 Glory in His holy name; Let the heart of those who seek the Lord be glad. Psa|105|3|ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον
Psa 105:4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore. Psa 105:4 Seek the Lord and His strength; Seek His face continually. Psa|105|4|ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός
Psa 105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth; Psa 105:5 Remember His wonders which He has done, His marvels and the judgments uttered by His mouth, Psa|105|5|μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
Psa 105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen. Psa 105:6 O seed of Abraham, His servant, O sons of Jacob, His chosen ones! Psa|105|6|σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
Psa 105:7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth. Psa 105:7 He is the Lord our God; His judgments are in all the earth. Psa|105|7|αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
Psa 105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations. Psa 105:8 He has remembered His covenant forever, The word which He commanded to a thousand generations, Psa|105|8|ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγου οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
Psa 105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac; Psa 105:9 The covenant which He made with Abraham, And His oath to Isaac. Psa|105|9|ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
Psa 105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant: Psa 105:10 Then He confirmed it to Jacob for a statute, To Israel as an everlasting covenant, Psa|105|10|καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
Psa 105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance: Psa 105:11 Saying," To you I will give the land of Canaan As the portion of your inheritance," Psa|105|11|λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν
Psa 105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it. Psa 105:12 When they were only a few men in number, Very few, and strangers in it. Psa|105|12|ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
Psa 105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people; Psa 105:13 And they wandered about from nation to nation, From one kingdom to another people. Psa|105|13|καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
Psa 105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes; Psa 105:14 He permitted no man to oppress them, And He reproved kings for their sakes: Psa|105|14|οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
Psa 105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Psa 105:15 "Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm. " Psa|105|15|μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε
Psa 105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread. Psa 105:16 And He called for a famine upon the land; He broke the whole staff of bread. Psa|105|16|καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν
Psa 105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant: Psa 105:17 He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Psa|105|17|ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ
Psa 105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron: Psa 105:18 They afflicted his feet with fetters, He himself was laid in irons; Psa|105|18|ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
Psa 105:19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him. Psa 105:19 Until the time that his word came to pass, The word of the Lord tested him. Psa|105|19|μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν
Psa 105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free. Psa 105:20 The king sent and released him, The ruler of peoples, and set him free. Psa|105|20|ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν ἄρχων λαῶν καὶ ἀφῆκεν αὐτόν
Psa 105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance: Psa 105:21 He made him lord of his house And ruler over all his possessions, Psa|105|21|κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
Psa 105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom. Psa 105:22 To imprison his princes at will, That he might teach his elders wisdom. Psa|105|22|τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι
Psa 105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham. Psa 105:23 Israel also came into Egypt; Thus Jacob sojourned in the land of Ham. Psa|105|23|καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ
Psa 105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies. Psa 105:24 And He caused His people to be very fruitful, And made them stronger than their adversaries. Psa|105|24|καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
Psa 105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants. Psa 105:25 He turned their heart to hate His people, To deal craftily with His servants. Psa|105|25|μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ
Psa 105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen. Psa 105:26 He sent Moses His servant, And Aaron, whom He had chosen. Psa|105|26|ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ααρων ὃν ἐξελέξατο αὐτόν
Psa 105:27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. Psa 105:27 They performed His wondrous acts among them, And miracles in the land of Ham. Psa|105|27|ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ
Psa 105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word. Psa 105:28 He sent darkness and made it dark; And they did not rebel against His words. Psa|105|28|ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ
Psa 105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish. Psa 105:29 He turned their waters into blood And caused their fish to die. Psa|105|29|μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν
Psa 105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings. Psa 105:30 Their land swarmed with frogs Even in the chambers of their kings. Psa|105|30|ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν
Psa 105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts. Psa 105:31 He spoke, and there came a swarm of flies And gnats in all their territory. Psa|105|31|εἶπεν καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν
Psa 105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land. Psa 105:32 He gave them hail for rain, And flaming fire in their land. Psa|105|32|ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
Psa 105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts. Psa 105:33 He struck down their vines also and their fig trees, And shattered the trees of their territory. Psa|105|33|καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν
Psa 105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillers, and that without number, Psa 105:34 He spoke, and locusts came, And young locusts, even without number, Psa|105|34|εἶπεν καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός
Psa 105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground. Psa 105:35 And ate up all vegetation in their land, And ate up the fruit of their ground. Psa|105|35|καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν
Psa 105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength. Psa 105:36 He also struck down all the firstborn in their land, The first fruits of all their vigor. Psa|105|36|καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν
Psa 105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes. Psa 105:37 Then He brought them out with silver and gold, And among His tribes there was not one who stumbled. Psa|105|37|καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν
Psa 105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them. Psa 105:38 Egypt was glad when they departed, For the dread of them had fallen upon them. Psa|105|38|εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς
Psa 105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night. Psa 105:39 He spread a cloud for a covering, And fire to illumine by night. Psa|105|39|διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα
Psa 105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven. Psa 105:40 They asked, and He brought quail, And satisfied them with the bread of heaven. Psa|105|40|ᾔτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς
Psa 105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river. Psa 105:41 He opened the rock and water flowed out; It ran in the dry places like a river. Psa|105|41|διέρρηξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί
Psa 105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant. Psa 105:42 For He remembered His holy word With Abraham His servant; Psa|105|42|ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
Psa 105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness: Psa 105:43 And He brought forth His people with joy, His chosen ones with a joyful shout. Psa|105|43|καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ
Psa 105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people; Psa 105:44 He gave them also the lands of the nations, That they might take possession of the fruit of the peoples' labor, Psa|105|44|καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν
Psa 105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD. Psa 105:45 So that they might keep His statutes And observe His laws, Praise the Lord! Psa|105|45|ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν
Psa 106:1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever. Psa 106:1 Praise the Lord! Oh give thanks to the Lord, for He is good; For His lovingkindness is everlasting. Psa|106|1|αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Psa 106:2 Who can utter the mighty acts of the LORD? who can shew forth all his praise? Psa 106:2 Who can speak of the mighty deeds of the Lord, Or can show forth all His praise? Psa|106|2|τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ
Psa 106:3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Psa 106:3 How blessed are those who keep justice, Who practice righteousness at all times! Psa|106|3|μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ
Psa 106:4 Remember me, O LORD, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me with thy salvation; Psa 106:4 Remember me, O Lord, in Your favor toward Your people; Visit me with Your salvation, Psa|106|4|μνήσθητι ἡμῶν κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου
Psa 106:5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance. Psa 106:5 That I may see the prosperity of Your chosen ones, That I may rejoice in the gladness of Your nation, That I may glory with Your inheritance. Psa|106|5|τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου
Psa 106:6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly. Psa 106:6 We have sinned like our fathers, We have committed iniquity, we have behaved wickedly. Psa|106|6|ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν
Psa 106:7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even at the Red sea. Psa 106:7 Our fathers in Egypt did not understand Your wonders; They did not remember Your abundant kindnesses, But rebelled by the sea, at the Red Sea. Psa|106|7|οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
Psa 106:8 Nevertheless he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known. Psa 106:8 Nevertheless He saved them for the sake of His name, That He might make His power known. Psa|106|8|καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ
Psa 106:9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness. Psa 106:9 Thus He rebuked the Red Sea and it dried up, And He led them through the deeps, as through the wilderness. Psa|106|9|καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐξηράνθη καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ
Psa 106:10 And he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy. Psa 106:10 So He saved them from the hand of the one who hated them, And redeemed them from the hand of the enemy. Psa|106|10|καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ
Psa 106:11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left. Psa 106:11 The waters covered their adversaries; Not one of them was left. Psa|106|11|καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη
Psa 106:12 Then believed they his words; they sang his praise. Psa 106:12 Then they believed His words; They sang His praise. Psa|106|12|καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ
Psa 106:13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel: Psa 106:13 They quickly forgot His works; They did not wait for His counsel, Psa|106|13|ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ
Psa 106:14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert. Psa 106:14 But craved intensely in the wilderness, And tempted God in the desert. Psa|106|14|καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ
Psa 106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul. Psa 106:15 So He gave them their request, But sent a wasting disease among them. Psa|106|15|καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν
Psa 106:16 They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD. Psa 106:16 When they became envious of Moses in the camp, And of Aaron, the holy one of the Lord, Psa|106|16|καὶ παρώργισαν Μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ Ααρων τὸν ἅγιον κυρίου
Psa 106:17 The earth opened and swallowed up Dathan and covered the company of Abiram. Psa 106:17 The earth opened and swallowed up Dathan, And engulfed the company of Abiram. Psa|106|17|ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθαν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Αβιρων
Psa 106:18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked. Psa 106:18 And a fire blazed up in their company; The flame consumed the wicked. Psa|106|18|καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς
Psa 106:19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image. Psa 106:19 They made a calf in Horeb And worshiped a molten image. Psa|106|19|καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ
Psa 106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass. Psa 106:20 Thus they exchanged their glory For the image of an ox that eats grass. Psa|106|20|καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον
Psa 106:21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt; Psa 106:21 They forgot God their Savior, Who had done great things in Egypt, Psa|106|21|ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ
Psa 106:22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea. Psa 106:22 Wonders in the land of Ham And awesome things by the Red Sea. Psa|106|22|θαυμαστὰ ἐν γῇ Χαμ φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς
Psa 106:23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them. Psa 106:23 Therefore He said that He would destroy them, Had not Moses His chosen one stood in the breach before Him, To turn away His wrath from destroying them. Psa|106|23|καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς εἰ μὴ Μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι
Psa 106:24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word: Psa 106:24 Then they despised the pleasant land; They did not believe in His word, Psa|106|24|καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ
Psa 106:25 But murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the LORD. Psa 106:25 But grumbled in their tents; They did not listen to the voice of the Lord. Psa|106|25|καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου
Psa 106:26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness: Psa 106:26 Therefore He swore to them That He would cast them down in the wilderness, Psa|106|26|καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
Psa 106:27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands. Psa 106:27 And that He would cast their seed among the nations And scatter them in the lands. Psa|106|27|καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις
Psa 106:28 They joined themselves also unto Baalpeor, and ate the sacrifices of the dead. Psa 106:28 They joined themselves also to Baal-peor, And ate sacrifices offered to the dead. Psa|106|28|καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελφεγωρ καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν
Psa 106:29 Thus they provoked him to anger with their inventions: and the plague brake in upon them. Psa 106:29 Thus they provoked Him to anger with their deeds, And the plague broke out among them. Psa|106|29|καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις
Psa 106:30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and so the plague was stayed. Psa 106:30 Then Phinehas stood up and interposed, And so the plague was stayed. Psa|106|30|καὶ ἔστη Φινεες καὶ ἐξιλάσατο καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις
Psa 106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore. Psa 106:31 And it was reckoned to him for righteousness, To all generations forever. Psa|106|31|καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος
Psa 106:32 They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes: Psa 106:32 They also provoked Him to wrath at the waters of Meribah, So that it went hard with Moses on their account; Psa|106|32|καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐφ᾽ ὕδατος ἀντιλογίας καὶ ἐκακώθη Μωυσῆς δι᾽ αὐτούς
Psa 106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips. Psa 106:33 Because they were rebellious against His Spirit, He spoke rashly with his lips. Psa|106|33|ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ
Psa 106:34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them: Psa 106:34 They did not destroy the peoples, As the Lord commanded them, Psa|106|34|οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς
Psa 106:35 But were mingled among the heathen, and learned their works. Psa 106:35 But they mingled with the nations And learned their practices, Psa|106|35|καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν
Psa 106:36 And they served their idols: which were a snare unto them. Psa 106:36 And served their idols, Which became a snare to them. Psa|106|36|καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον
Psa 106:37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils, Psa 106:37 They even sacrificed their sons and their daughters to the demons, Psa|106|37|καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις
Psa 106:38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood. Psa 106:38 And shed innocent blood, The blood of their sons and their daughters, Whom they sacrificed to the idols of Canaan; And the land was polluted with the blood. Psa|106|38|καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν
Psa 106:39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions. Psa 106:39 Thus they became unclean in their practices, And played the harlot in their deeds. Psa|106|39|καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν
Psa 106:40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance. Psa 106:40 Therefore the anger of the Lord was kindled against His people And He abhorred His inheritance. Psa|106|40|καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
Psa 106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them. Psa 106:41 Then He gave them into the hand of the nations, And those who hated them ruled over them. Psa|106|41|καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς
Psa 106:42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand. Psa 106:42 Their enemies also oppressed them, And they were subdued under their power. Psa|106|42|καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν
Psa 106:43 Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity. Psa 106:43 Many times He would deliver them; They, however, were rebellious in their counsel, And so sank down in their iniquity. Psa|106|43|πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν
Psa 106:44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry: Psa 106:44 Nevertheless He looked upon their distress When He heard their cry; Psa|106|44|καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν
Psa 106:45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies. Psa 106:45 And He remembered His covenant for their sake, And relented according to the greatness of His lovingkindness. Psa|106|45|καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ
Psa 106:46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives. Psa 106:46 He also made them objects of compassion In the presence of all their captors. Psa|106|46|καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς
Psa 106:47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise. Psa 106:47 Save us, O Lord our God, And gather us from among the nations, To give thanks to Your holy name And glory in Your praise. Psa|106|47|σῶσον ἡμᾶς κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου
Psa 106:48 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD. Psa 106:48 Blessed be the Lord, the God of Israel, From everlasting even to everlasting. And let all the people say," Amen. "Praise the Lord! Psa|106|48|εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός γένοιτο γένοιτο

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.