Read through the Bible in One Year


Day - 182 - Proverbs 4-7
Pro 4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Pro 4:1 Hear, O sons, the instruction of a father, And give attention that you may gain understanding, Pro|4|1|ἀκούσατε παῖδες παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν
Pro 4:2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law. Pro 4:2 For I give you sound teaching; Do not abandon my instruction. Pro|4|2|δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε
Pro 4:3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Pro 4:3 When I was a son to my father, Tender and the only son in the sight of my mother, Pro|4|3|υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός
Pro 4:4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live. Pro 4:4 Then he taught me and said to me," Let your heart hold fast my words; Keep my commandments and live; Pro|4|4|οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν
Pro 4:5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth. Pro 4:5 Acquire wisdom! Acquire understanding! Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Pro|4|5|φύλασσε ἐντολάς μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος
Pro 4:6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Pro 4:6 "Do not forsake her, and she will guard you; Love her, and she will watch over you. Pro|4|6|μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν καὶ ἀνθέξεταί σου ἐράσθητι αὐτῆς καὶ τηρήσει σε
Pro 4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding. Pro 4:7 "The beginning of wisdom is: Acquire wisdom; And with all your acquiring, get understanding. Pro|4|7| LXX differs
Pro 4:8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her. Pro 4:8 "Prize her, and she will exalt you; She will honor you if you embrace her. Pro|4|8|περιχαράκωσον αὐτήν καὶ ὑψώσει σε τίμησον αὐτήν ἵνα σε περιλάβῃ
Pro 4:9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee. Pro 4:9 "She will place on your head a garland of grace; She will present you with a crown of beauty." Pro|4|9|ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου
Pro 4:10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many. Pro 4:10 Hear, my son, and accept my sayings And the years of your life will be many. Pro|4|10|ἄκουε υἱέ καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου
Pro 4:11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths. Pro 4:11 I have directed you in the way of wisdom; I have led you in upright paths. Pro|4|11|ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς
Pro 4:12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble. Pro 4:12 When you walk, your steps will not be impeded; And if you run, you will not stumble. Pro|4|12|ἐὰν γὰρ πορεύῃ οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις
Pro 4:13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life. Pro 4:13 Take hold of instruction; do not let go. Guard her, for she is your life. Pro|4|13|ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας μὴ ἀφῇς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου
Pro 4:14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Pro 4:14 Do not enter the path of the wicked And do not proceed in the way of evil men. Pro|4|14|ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων
Pro 4:15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Pro 4:15 Avoid it, do not pass by it; Turn away from it and pass on. Pro|4|15|ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ ἔκκλινον δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ παράλλαξον
Pro 4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. Pro 4:16 For they cannot sleep unless they do evil; And they are robbed of sleep unless they make someone stumble. Pro|4|16|οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται
Pro 4:17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. Pro 4:17 For they eat the bread of wickedness And drink the wine of violence. Pro|4|17|οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται
Pro 4:18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Pro 4:18 But the path of the righteous is like the light of dawn, That shines brighter and brighter until the full day. Pro|4|18|αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα
Pro 4:19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble. Pro 4:19 The way of the wicked is like darkness; They do not know over what they stumble. Pro|4|19|αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν
Pro 4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings. Pro 4:20 My son, give attention to my words; Incline your ear to my sayings. Pro|4|20|υἱέ ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς
Pro 4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart. Pro 4:21 Do not let them depart from your sight; Keep them in the midst of your heart. Pro|4|21|ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ
Pro 4:22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Pro 4:22 For they are life to those who find them And health to all their body. Pro|4|22|ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις
Pro 4:23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life. Pro 4:23 Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life. Pro|4|23|πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς
Pro 4:24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. Pro 4:24 Put away from you a deceitful mouth And put devious speech far from you. Pro|4|24|περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι
Pro 4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Pro 4:25 Let your eyes look directly ahead And let your gaze be fixed straight in front of you. Pro|4|25|οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια
Pro 4:26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Pro 4:26 Watch the path of your feet And all your ways will be established. Pro|4|26|ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε
Pro 4:27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil. Pro 4:27 Do not turn to the right nor to the left; Turn your foot from evil. Pro|4|27|μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς ~ ὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν ὁ θεός διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστερῶν ~ αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει
Pro 5:1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding: Pro 5:1 My son, give attention to my wisdom, Incline your ear to my understanding; Pro|5|1|υἱέ ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς
Pro 5:2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. Pro 5:2 That you may observe discretion And your lips may reserve knowledge. Pro|5|2|ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι
Pro 5:3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil: Pro 5:3 For the lips of an adulteress drip honey And smoother than oil is her speech; Pro|5|3|μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα
Pro 5:4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Pro 5:4 But in the end she is bitter as wormwood, Sharp as a two-edged sword. Pro|5|4|ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου
Pro 5:5 Her feet go down to death; her steps take hold on hell. Pro 5:5 Her feet go down to death, Her steps take hold of Sheol. Pro|5|5|τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται
Pro 5:6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them. Pro 5:6 She does not ponder the path of life; Her ways are unstable, she does not know it. Pro|5|6|ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι
Pro 5:7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Pro 5:7 Now then, my sons, listen to me And do not depart from the words of my mouth. Pro|5|7|νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους
Pro 5:8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house: Pro 5:8 Keep your way far from her And do not go near the door of her house, Pro|5|8|μακρὰν ποίησον ἀπ᾽ αὐτῆς σὴν ὁδόν μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς
Pro 5:9 Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel: Pro 5:9 Or you will give your vigor to others And your years to the cruel one; Pro|5|9|ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν
Pro 5:10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger; Pro 5:10 And strangers will be filled with your strength And your hard-earned goods will go to the house of an alien; Pro|5|10|ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν
Pro 5:11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, Pro 5:11 And you groan at your final end, When your flesh and your body are consumed; Pro|5|11|καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου
Pro 5:12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof; Pro 5:12 And you say," How I have hated instruction! And my heart spurned reproof! Pro|5|12|καὶ ἐρεῖς πῶς ἐμίσησα παιδείαν καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου
Pro 5:13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me! Pro 5:13 "I have not listened to the voice of my teachers, Nor inclined my ear to my instructors! Pro|5|13|οὐκ ἤκουον φωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου
Pro 5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Pro 5:14 "I was almost in utter ruin In the midst of the assembly and congregation." Pro|5|14|παρ᾽ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς
Pro 5:15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Pro 5:15 Drink water from your own cistern And fresh water from your own well. Pro|5|15|πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς
Pro 5:16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Pro 5:16 Should your springs be dispersed abroad, Streams of water in the streets? Pro|5|16|μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα
Pro 5:17 Let them be only thine own, and not strangers' with thee. Pro 5:17 Let them be yours alone And not for strangers with you. Pro|5|17|ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι
Pro 5:18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth. Pro 5:18 Let your fountain be blessed, And rejoice in the wife of your youth. Pro|5|18|ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία καὶ συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου
Pro 5:19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love. Pro 5:19 As a loving hind and a graceful doe, Let her breasts satisfy you at all times; Be exhilarated always with her love. Pro|5|19|ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ
Pro 5:20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? Pro 5:20 For why should you, my son, be exhilarated with an adulteress And embrace the bosom of a foreigner? Pro|5|20|μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας
Pro 5:21 For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings. Pro 5:21 For the ways of a man are before the eyes of the Lord, And He watches all his paths. Pro|5|21|ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει
Pro 5:22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. Pro 5:22 His own iniquities will capture the wicked, And he will be held with the cords of his sin. Pro|5|22|παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται
Pro 5:23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray. Pro 5:23 He will die for lack of instruction, And in the greatness of his folly he will go astray. Pro|5|23|οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίφη καὶ ἀπώλετο δι᾽ ἀφροσύνην
Pro 6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, Pro 6:1 My son, if you have become surety for your neighbor, Have given a pledge for a stranger, Pro|6|1|υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
Pro 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Pro 6:2 If you have been snared with the words of your mouth, Have been caught with the words of your mouth, Pro|6|2|παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
Pro 6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend. Pro 6:3 Do this then, my son, and deliver yourself; Since you have come into the hand of your neighbor, Go, humble yourself, and importune your neighbor. Pro|6|3|ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
Pro 6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Pro 6:4 Give no sleep to your eyes, Nor slumber to your eyelids; Pro|6|4|μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
Pro 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Pro 6:5 Deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand And like a bird from the hand of the fowler. Pro|6|5|ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
Pro 6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise: Pro 6:6 Go to the ant, O sluggard, Observe her ways and be wise, Pro|6|6|ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
Pro 6:7 Which having no guide, overseer, or ruler, Pro 6:7 Which, having no chief, Officer or ruler, Pro|6|7|ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
Pro 6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Pro 6:8 Prepares her food in the summer And gathers her provision in the harvest. Pro|6|8|ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παράθεσιν ~ ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται ~ ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προσφέρονται ποθεινὴ δέ ἐστιν πᾶσιν καὶ ἐπίδοξος ~ καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
Pro 6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep? Pro 6:9 How long will you lie down, O sluggard? When will you arise from your sleep? Pro|6|9|ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
Pro 6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep: Pro 6:10 "A little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to rest"" Pro|6|10|ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
Pro 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Pro 6:11 Your poverty will come in like a vagabond And your need like an armed man. Pro|6|11|εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς ~ ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
Pro 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. Pro 6:12 A worthless person, a wicked man, Is the one who walks with a perverse mouth, Pro|6|12|ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
Pro 6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers; Pro 6:13 Who winks with his eyes, who signals with his feet, Who points with his fingers; Pro|6|13|ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
Pro 6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord. Pro 6:14 Who with perversity in his heart continually devises evil, Who spreads strife. Pro|6|14|διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
Pro 6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy. Pro 6:15 Therefore his calamity will come suddenly; Instantly he will be broken and there will be no healing. Pro|6|15|διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
Pro 6:16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him: Pro 6:16 There are six things which the Lord hates, Yes, seven which are an abomination to Him: Pro|6|16|ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι᾽ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
Pro 6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, Pro 6:17 Haughty eyes, a lying tongue, And hands that shed innocent blood, Pro|6|17|ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
Pro 6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, Pro 6:18 A heart that devises wicked plans, Feet that run rapidly to evil, Pro|6|18|καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
Pro 6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Pro 6:19 A false witness who utters lies, And one who spreads strife among brothers. Pro|6|19|ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
Pro 6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother: Pro 6:20 My son, observe the commandment of your father And do not forsake the teaching of your mother; Pro|6|20|υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Pro 6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. Pro 6:21 Bind them continually on your heart; Tie them around your neck. Pro|6|21|ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
Pro 6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee. Pro 6:22 When you walk about, they will guide you; When you sleep, they will watch over you; And when you awake, they will talk to you. Pro|6|22|ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
Pro 6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life: Pro 6:23 For the commandment is a lamp and the teaching is light; And reproofs for discipline are the way of life Pro|6|23|ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
Pro 6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Pro 6:24 To keep you from the evil woman, From the smooth tongue of the adulteress. Pro|6|24|τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
Pro 6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids. Pro 6:25 Do not desire her beauty in your heart, Nor let her capture you with her eyelids. Pro|6|25|μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
Pro 6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adultress will hunt for the precious life. Pro 6:26 For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, And an adulteress hunts for the precious life. Pro|6|26|τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
Pro 6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Pro 6:27 Can a man take fire in his bosom And his clothes not be burned? Pro|6|27|ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
Pro 6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? Pro 6:28 Or can a man walk on hot coals And his feet not be scorched? Pro|6|28|ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
Pro 6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Pro 6:29 So is the one who goes in to his neighbor's wife; Whoever touches her will not go unpunished. Pro|6|29|οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
Pro 6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; Pro 6:30 Men do not despise a thief if he steals To satisfy himself when he is hungry; Pro|6|30|οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
Pro 6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house. Pro 6:31 But when he is found, he must repay sevenfold; He must give all the substance of his house. Pro|6|31|ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
Pro 6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul. Pro 6:32 The one who commits adultery with a woman is lacking sense; He who would destroy himself does it. Pro|6|32|ὁ δὲ μοιχὸς δι᾽ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
Pro 6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away. Pro 6:33 Wounds and disgrace he will find, And his reproach will not be blotted out. Pro|6|33|ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
Pro 6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance. Pro 6:34 For jealousy enrages a man, And he will not spare in the day of vengeance. Pro|6|34|μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
Pro 6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts. Pro 6:35 He will not accept any ransom, Nor will he be satisfied though you give many gifts. Pro|6|35|οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων
Pro 7:1 My son, keep my words, and lay up my commandments with thee. Pro 7:1 My son, keep my words And treasure my commandments within you. Pro|7|1|υἱέ φύλασσε ἐμοὺς λόγους τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ ~ υἱέ τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον
Pro 7:2 Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye. Pro 7:2 Keep my commandments and live, And my teaching as the apple of your eye. Pro|7|2|φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς καὶ βιώσεις τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων
Pro 7:3 Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Pro 7:3 Bind them on your fingers; Write them on the tablet of your heart. Pro|7|3|περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
Pro 7:4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman: Pro 7:4 Say to wisdom," You are my sister," And call understanding your intimate friend; Pro|7|4|εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ
Pro 7:5 That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. Pro 7:5 That they may keep you from an adulteress, From the foreigner who flatters with her words. Pro|7|5|ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται
Pro 7:6 For at the window of my house I looked through my casement, Pro 7:6 For at the window of my house I looked out through my lattice, Pro|7|6|ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα
Pro 7:7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding, Pro 7:7 And I saw among the naive, And discerned among the youths A young man lacking sense, Pro|7|7|ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν
Pro 7:8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house, Pro 7:8 Passing through the street near her corner; And he takes the way to her house, Pro|7|8|παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς
Pro 7:9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night: Pro 7:9 In the twilight, in the evening, In the middle of the night and in the darkness. Pro|7|9|καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης
Pro 7:10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart. Pro 7:10 And behold, a woman comes to meet him, Dressed as a harlot and cunning of heart. Pro|7|10|ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ εἶδος ἔχουσα πορνικόν ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας
Pro 7:11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house: Pro 7:11 She is boisterous and rebellious, Her feet do not remain at home; Pro|7|11|ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς
Pro 7:12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.) Pro 7:12 She is now in the streets, now in the squares, And lurks by every corner. Pro|7|12|χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει
Pro 7:13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him, Pro 7:13 So she seizes him and kisses him And with a brazen face she says to him: Pro|7|13|εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ
Pro 7:14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows. Pro 7:14 "I was due to offer peace offerings; Today I have paid my vows. Pro|7|14|θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου
Pro 7:15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. Pro 7:15 "Therefore I have come out to meet you, To seek your presence earnestly, and I have found you. Pro|7|15|ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε
Pro 7:16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. Pro 7:16 "I have spread my couch with coverings, With colored linens of Egypt. Pro|7|16|κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ᾽ Αἰγύπτου
Pro 7:17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Pro 7:17 "I have sprinkled my bed With myrrh, aloes and cinnamon. Pro|7|17|διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ
Pro 7:18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves. Pro 7:18 "Come, let us drink our fill of love until morning; Let us delight ourselves with caresses. Pro|7|18|ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι
Pro 7:19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey: Pro 7:19 "For my husband is not at home, He has gone on a long journey; Pro|7|19|οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν
Pro 7:20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed. Pro 7:20 He has taken a bag of money with him, At the full moon he will come home." Pro|7|20|ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ δι᾽ ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
Pro 7:21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him. Pro 7:21 With her many persuasions she entices him; With her flattering lips she seduces him. Pro|7|21|ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν
Pro 7:22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks; Pro 7:22 Suddenly he follows her As an ox goes to the slaughter, Or as one in fetters to the discipline of a fool, Pro|7|22|ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς
Pro 7:23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Pro 7:23 Until an arrow pierces through his liver; As a bird hastens to the snare, So he does not know that it will cost him his life. Pro|7|23|ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει
Pro 7:24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Pro 7:24 Now therefore, my sons, listen to me, And pay attention to the words of my mouth. Pro|7|24|νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου
Pro 7:25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths. Pro 7:25 Do not let your heart turn aside to her ways, Do not stray into her paths. Pro|7|25|μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου
Pro 7:26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her. Pro 7:26 For many are the victims she has cast down, And numerous are all her slain. Pro|7|26|πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν
Pro 7:27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Pro 7:27 Her house is the way to Sheol, Descending to the chambers of death. Pro|7|27|ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.