Read through the Bible in One Year


Day - 187 - Proverbs 21-23
Pro 21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will. Pro 21:1 The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes. Pro|21|1|ὥσπερ ὁρμὴ ὕδατος οὕτως καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ θεοῦ οὗ ἐὰν θέλων νεύσῃ ἐκεῖ ἔκλινεν αὐτήν
Pro 21:2 Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the hearts. Pro 21:2 Every man's way is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts. Pro|21|2|πᾶς ἀνὴρ φαίνεται ἑαυτῷ δίκαιος κατευθύνει δὲ καρδίας κύριος
Pro 21:3 To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice. Pro 21:3 To do righteousness and justice Is desired by the Lord more than sacrifice. Pro|21|3|ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν ἀρεστὰ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα
Pro 21:4 An high look, and a proud heart, and the plowing of the wicked, is sin. Pro 21:4 Haughty eyes and a proud heart, The lamp of the wicked, is sin. Pro|21|4|μεγαλόφρων ἐφ᾽ ὕβρει θρασυκάρδιος λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτία
Pro 21:5 The thoughts of the diligent tend only to plenteousness; but of every one that is hasty only to want. Pro 21:5 The plans of the diligent lead surely to advantage, But everyone who is hasty comes surely to poverty. Pro|21|5| LXX differs
Pro 21:6 The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Pro 21:6 The acquisition of treasures by a lying tongue Is a fleeting vapor, the pursuit of death. Pro|21|6|ὁ ἐνεργῶν θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ μάταια διώκει ἐπὶ παγίδας θανάτου
Pro 21:7 The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment. Pro 21:7 The violence of the wicked will drag them away, Because they refuse to act with justice. Pro|21|7|ὄλεθρος ἀσεβέσιν ἐπιξενωθήσεται οὐ γὰρ βούλονται πράσσειν τὰ δίκαια
Pro 21:8 The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right. Pro 21:8 The way of a guilty man is crooked, But as for the pure, his conduct is upright. Pro|21|8|πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὁ θεός ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
Pro 21:9 It is better to dwell in a corner of the housetop, than with a brawling woman in a wide house. Pro 21:9 It is better to live in a corner of a roof Than in a house shared with a contentious woman. Pro|21|9|κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας ὑπαίθρου ἢ ἐν κεκονιαμένοις μετὰ ἀδικίας καὶ ἐν οἴκῳ κοινῷ
Pro 21:10 The soul of the wicked desireth evil: his neighbour findeth no favour in his eyes. Pro 21:10 The soul of the wicked desires evil; His neighbor finds no favor in his eyes. Pro|21|10|ψυχὴ ἀσεβοῦς οὐκ ἐλεηθήσεται ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων
Pro 21:11 When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. Pro 21:11 When the scoffer is punished, the naive becomes wise; But when the wise is instructed, he receives knowledge. Pro|21|11|ζημιουμένου ἀκολάστου πανουργότερος γίνεται ὁ ἄκακος συνίων δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν
Pro 21:12 The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness. Pro 21:12 The righteous one considers the house of the wicked, Turning the wicked to ruin. Pro|21|12|συνίει δίκαιος καρδίας ἀσεβῶν καὶ φαυλίζει ἀσεβεῖς ἐν κακοῖς
Pro 21:13 Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Pro 21:13 He who shuts his ear to the cry of the poor Will also cry himself and not be answered. Pro|21|13|ὃς φράσσει τὰ ὦτα τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι ἀσθενοῦς καὶ αὐτὸς ἐπικαλέσεται καὶ οὐκ ἔσται ὁ εἰσακούων
Pro 21:14 A gift in secret pacifieth anger: and a reward in the bosom strong wrath. Pro 21:14 A gift in secret subdues anger, And a bribe in the bosom, strong wrath. Pro|21|14|δόσις λάθριος ἀνατρέπει ὀργάς δώρων δὲ ὁ φειδόμενος θυμὸν ἐγείρει ἰσχυρόν
Pro 21:15 It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity. Pro 21:15 The exercise of justice is joy for the righteous, But is terror to the workers of iniquity. Pro|21|15|εὐφροσύνη δικαίων ποιεῖν κρίμα ὅσιος δὲ ἀκάθαρτος παρὰ κακούργοις
Pro 21:16 The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Pro 21:16 A man who wanders from the way of understanding Will rest in the assembly of the dead. Pro|21|16|ἀνὴρ πλανώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης ἐν συναγωγῇ γιγάντων ἀναπαύσεται
Pro 21:17 He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich. Pro 21:17 He who loves pleasure will become a poor man; He who loves wine and oil will not become rich. Pro|21|17|ἀνὴρ ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην φιλῶν οἶνον καὶ ἔλαιον εἰς πλοῦτον
Pro 21:18 The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright. Pro 21:18 The wicked is a ransom for the righteous, And the treacherous is in the place of the upright. Pro|21|18|περικάθαρμα δὲ δικαίου ἄνομος
Pro 21:19 It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman. Pro 21:19 It is better to live in a desert land Than with a contentious and vexing woman. Pro|21|19|κρεῖσσον οἰκεῖν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἢ μετὰ γυναικὸς μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ὀργίλου
Pro 21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up. Pro 21:20 There is precious treasure and oil in the dwelling of the wise, But a foolish man swallows it up. Pro|21|20|θησαυρὸς ἐπιθυμητὸς ἀναπαύσεται ἐπὶ στόματος σοφοῦ ἄφρονες δὲ ἄνδρες καταπίονται αὐτόν
Pro 21:21 He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Pro 21:21 He who pursues righteousness and loyalty Finds life, righteousness and honor. Pro|21|21|ὁδὸς δικαιοσύνης καὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν καὶ δόξαν
Pro 21:22 A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof. Pro 21:22 A wise man scales the city of the mighty And brings down the stronghold in which they trust. Pro|21|22|πόλεις ὀχυρὰς ἐπέβη σοφὸς καὶ καθεῖλεν τὸ ὀχύρωμα ἐφ᾽ ᾧ ἐπεποίθεισαν οἱ ἀσεβεῖς
Pro 21:23 Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Pro 21:23 He who guards his mouth and his tongue, Guards his soul from troubles. Pro|21|23|ὃς φυλάσσει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τὴν γλῶσσαν διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Pro 21:24 Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. Pro 21:24 "Proud,"" Haughty,"" Scoffer," are his names, Who acts with insolent pride. Pro|21|24|θρασὺς καὶ αὐθάδης καὶ ἀλαζὼν λοιμὸς καλεῖται ὃς δὲ μνησικακεῖ παράνομος
Pro 21:25 The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour. Pro 21:25 The desire of the sluggard puts him to death, For his hands refuse to work; Pro|21|25|ἐπιθυμίαι ὀκνηρὸν ἀποκτείνουσιν οὐ γὰρ προαιροῦνται αἱ χεῖρες αὐτοῦ ποιεῖν τι
Pro 21:26 He coveteth greedily all the day long: but the righteous giveth and spareth not. Pro 21:26 All day long he is craving, While the righteous gives and does not hold back. Pro|21|26|ἀσεβὴς ἐπιθυμεῖ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιθυμίας κακάς ὁ δὲ δίκαιος ἐλεᾷ καὶ οἰκτίρει ἀφειδῶς
Pro 21:27 The sacrifice of the wicked is abomination: how much more, when he bringeth it with a wicked mind? Pro 21:27 The sacrifice of the wicked is an abomination, How much more when he brings it with evil intent! Pro|21|27|θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ καὶ γὰρ παρανόμως προσφέρουσιν αὐτάς
Pro 21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly. Pro 21:28 A false witness will perish, But the man who listens to the truth will speak forever. Pro|21|28|μάρτυς ψευδὴς ἀπολεῖται ἀνὴρ δὲ ὑπήκοος φυλασσόμενος λαλήσει
Pro 21:29 A wicked man hardeneth his face: but as for the upright, he directeth his way. Pro 21:29 A wicked man displays a bold face, But as for the upright, he makes his way sure. Pro|21|29|ἀσεβὴς ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται προσώπῳ ὁ δὲ εὐθὴς αὐτὸς συνίει τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
Pro 21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD. Pro 21:30 There is no wisdom and no understanding And no counsel against the Lord. Pro|21|30|οὐκ ἔστιν σοφία οὐκ ἔστιν ἀνδρεία οὐκ ἔστιν βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεβῆ
Pro 21:31 The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD. Pro 21:31 The horse is prepared for the day of battle, But victory belongs to the Lord. Pro|21|31|ἵππος ἑτοιμάζεται εἰς ἡμέραν πολέμου παρὰ δὲ κυρίου ἡ βοήθεια
Pro 22:1 A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold. Pro 22:1 A good name is to be more desired than great wealth, Favor is better than silver and gold. Pro|22|1|αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή
Pro 22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all. Pro 22:2 The rich and the poor have a common bond, The Lord is the maker of them all. Pro|22|2|πλούσιος καὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύριος ἐποίησεν
Pro 22:3 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished. Pro 22:3 The prudent sees the evil and hides himself, But the naive go on, and are punished for it. Pro|22|3|πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώθησαν
Pro 22:4 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life. Pro 22:4 The reward of humility and the fear of the Lord Are riches, honor and life. Pro|22|4|γενεὰ σοφίας φόβος κυρίου καὶ πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ζωή
Pro 22:5 Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them. Pro 22:5 Thorns and snares are in the way of the perverse; He who guards himself will be far from them. Pro|22|5|τρίβολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σκολιαῖς ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν
Pro 22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it. Pro 22:6 Train up a child in the way he should go, Even when he is old he will not depart from it. Pro|22|6| LXX differs
Pro 22:7 The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Pro 22:7 The rich rules over the poor, And the borrower becomes the lender's slave. Pro|22|7|πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν καὶ οἰκέται ἰδίοις δεσπόταις δανιοῦσιν
Pro 22:8 He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail. Pro 22:8 He who sows iniquity will reap vanity, And the rod of his fury will perish. Pro|22|8|ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει κακά πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει ~ ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ θεός ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει
Pro 22:9 He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor. Pro 22:9 He who is generous will be blessed, For he gives some of his food to the poor. Pro|22|9|ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται τῶν γὰρ ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκεν τῷ πτωχῷ ~ νίκην καὶ τιμὴν περιποιεῖται ὁ δῶρα δούς τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεκτημένων
Pro 22:10 Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease. Pro 22:10 Drive out the scoffer, and contention will go out, Even strife and dishonor will cease. Pro|22|10|ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν καὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος ὅταν γὰρ καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ πάντας ἀτιμάζει
Pro 22:11 He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend. Pro 22:11 He who loves purity of heart And whose speech is gracious, the king is his friend. Pro|22|11|ἀγαπᾷ κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι χείλεσιν ποιμαίνει βασιλεύς
Pro 22:12 The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor. Pro 22:12 The eyes of the Lord preserve knowledge, But He overthrows the words of the treacherous man. Pro|22|12|οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος
Pro 22:13 The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets. Pro 22:13 The sluggard says," There is a lion outside; I will be killed in the streets!" Pro|22|13|προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί
Pro 22:14 The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein. Pro 22:14 The mouth of an adulteress is a deep pit; He who is cursed of the Lord will fall into it. Pro|22|14|βόθρος βαθὺς στόμα παρανόμου ὁ δὲ μισηθεὶς ὑπὸ κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ~ εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρός καὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σκολιᾶς καὶ κακῆς
Pro 22:15 Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him. Pro 22:15 Foolishness is bound up in the heart of a child; The rod of discipline will remove it far from him. Pro|22|15|ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου ῥάβδος δὲ καὶ παιδεία μακρὰν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Pro 22:16 He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want. Pro 22:16 He who oppresses the poor to make more for himself Or who gives to the rich, will only come to poverty. Pro|22|16|ὁ συκοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ δίδωσιν δὲ πλουσίῳ ἐπ᾽ ἐλάσσονι
Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. Pro 22:17 Incline your ear and hear the words of the wise, And apply your mind to my knowledge; Pro|22|17|λόγοις σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ ἄκουε ἐμὸν λόγον τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπίστησον ἵνα γνῷς ὅτι καλοί εἰσιν
Pro 22:18 For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips. Pro 22:18 For it will be pleasant if you keep them within you, That they may be ready on your lips. Pro|22|18|καὶ ἐὰν ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου εὐφρανοῦσίν σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν
Pro 22:19 That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee. Pro 22:19 So that your trust may be in the Lord, I have taught you today, even you. Pro|22|19|ἵνα σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς καὶ γνωρίσῃ σοι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
Pro 22:20 Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge, Pro 22:20 Have I not written to you excellent things Of counsels and knowledge, Pro|22|20|καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
Pro 22:21 That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee? Pro 22:21 To make you know the certainty of the words of truth That you may correctly answer him who sent you? Pro|22|21|διδάσκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπακούειν τοῦ ἀποκρίνεσθαι λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι
Pro 22:22 Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate: Pro 22:22 Do not rob the poor because he is poor, Or crush the afflicted at the gate; Pro|22|22|μὴ ἀποβιάζου πένητα πτωχὸς γάρ ἐστιν καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσθενῆ ἐν πύλαις
Pro 22:23 For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them. Pro 22:23 For the Lord will plead their case And take the life of those who rob them. Pro|22|23|ὁ γὰρ κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν καὶ ῥύσῃ σὴν ἄσυλον ψυχήν
Pro 22:24 Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go: Pro 22:24 Do not associate with a man given to anger; Or go with a hot-tempered man, Pro|22|24|μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου
Pro 22:25 Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul. Pro 22:25 Or you will learn his ways And find a snare for yourself. Pro|22|25|μήποτε μάθῃς τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ
Pro 22:26 Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts. Pro 22:26 Do not be among those who give pledges, Among those who become guarantors for debts. Pro|22|26|μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόσωπον
Pro 22:27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Pro 22:27 If you have nothing with which to pay, Why should he take your bed from under you? Pro|22|27|ἐὰν γὰρ μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτείσῃς λήμψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου
Pro 22:28 Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set. Pro 22:28 Do not move the ancient boundary Which your fathers have set. Pro|22|28|μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου
Pro 22:29 Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men. Pro 22:29 Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings; He will not stand before obscure men. Pro|22|29|ὁρατικὸν ἄνδρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι νωθροῖς
Pro 23:1 When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee: Pro 23:1 When you sit down to dine with a ruler, Consider carefully what is before you, Pro|23|1|ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
Pro 23:2 And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Pro 23:2 And put a knife to your throat If you are a man of great appetite. Pro|23|2|καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι
Pro 23:3 Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat. Pro 23:3 Do not desire his delicacies, For it is deceptive food. Pro|23|3|εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
Pro 23:4 Labour not to be rich: cease from thine own wisdom. Pro 23:4 Do not weary yourself to gain wealth, Cease from your consideration of it. Pro|23|4|μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου
Pro 23:5 Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven. Pro 23:5 When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings Like an eagle that flies toward the heavens. Pro|23|5|ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν οὐδαμοῦ φανεῖται κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ
Pro 23:6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats: Pro 23:6 Do not eat the bread of a selfish man, Or desire his delicacies; Pro|23|6|μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ
Pro 23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee. Pro 23:7 For as he thinks within himself, so he is. He says to you," Eat and drink!" But his heart is not with you. Pro|23|7|ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει
Pro 23:8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words. Pro 23:8 You will vomit up the morsel you have eaten, And waste your compliments. Pro|23|8|μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ᾽ αὐτοῦ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς
Pro 23:9 Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words. Pro 23:9 Do not speak in the hearing of a fool, For he will despise the wisdom of your words. Pro|23|9|εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου
Pro 23:10 Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless: Pro 23:10 Do not move the ancient boundary Or go into the fields of the fatherless, Pro|23|10|μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς
Pro 23:11 For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee. Pro 23:11 For their Redeemer is strong; He will plead their case against you. Pro|23|11|ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ
Pro 23:12 Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Pro 23:12 Apply your heart to discipline And your ears to words of knowledge. Pro|23|12|δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως
Pro 23:13 Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Pro 23:13 Do not hold back discipline from the child, Although you strike him with the rod, he will not die. Pro|23|13|μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
Pro 23:14 Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Pro 23:14 You shall strike him with the rod And rescue his soul from Sheol. Pro|23|14|σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ
Pro 23:15 My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Pro 23:15 My son, if your heart is wise, My own heart also will be glad; Pro|23|15|υἱέ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν
Pro 23:16 Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things. Pro 23:16 And my inmost being will rejoice When your lips speak what is right. Pro|23|16|καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν
Pro 23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long. Pro 23:17 Do not let your heart envy sinners, But live in the fear of the Lord always. Pro|23|17|μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν
Pro 23:18 For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off. Pro 23:18 Surely there is a future, And your hope will not be cut off. Pro|23|18|ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά ἔσται σοι ἔκγονα ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται
Pro 23:19 Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Pro 23:19 Listen, my son, and be wise, And direct your heart in the way. Pro|23|19|ἄκουε υἱέ καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας
Pro 23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh: Pro 23:20 Do not be with heavy drinkers of wine, Or with gluttonous eaters of meat; Pro|23|20|μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς
Pro 23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags. Pro 23:21 For the heavy drinker and the glutton will come to poverty, And drowsiness will clothe one with rags. Pro|23|21|πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης
Pro 23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Pro 23:22 Listen to your father who begot you, And do not despise your mother when she is old. Pro|23|22|ἄκουε υἱέ πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ
Pro 23:23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding. Pro 23:23 Buy truth, and do not sell it, Get wisdom and instruction and understanding. Pro|23|23| LXX differs
Pro 23:24 The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Pro 23:24 The father of the righteous will greatly rejoice, And he who sires a wise son will be glad in him. Pro|23|24|καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
Pro 23:25 Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Pro 23:25 Let your father and your mother be glad, And let her rejoice who gave birth to you. Pro|23|25|εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε
Pro 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Pro 23:26 Give me your heart, my son, And let your eyes delight in my ways. Pro|23|26|δός μοι υἱέ σὴν καρδίαν οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν
Pro 23:27 For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit. Pro 23:27 For a harlot is a deep pit And an adulterous woman is a narrow well. Pro|23|27|πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον
Pro 23:28 She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men. Pro 23:28 Surely she lurks as a robber, And increases the faithless among men. Pro|23|28|οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται
Pro 23:29 Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes? Pro 23:29 Who has woe? Who has sorrow? Who has contentions? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Pro|23|29|τίνι οὐαί τίνι θόρυβος τίνι κρίσις τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί
Pro 23:30 They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine. Pro 23:30 Those who linger long over wine, Those who go to taste mixed wine. Pro|23|30|οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται
Pro 23:31 Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright. Pro 23:31 Do not look on the wine when it is red, When it sparkles in the cup, When it goes down smoothly; Pro|23|31|μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου
Pro 23:32 At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Pro 23:32 At the last it bites like a serpent And stings like a viper. Pro|23|32|τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός
Pro 23:33 Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Pro 23:33 Your eyes will see strange things And your mind will utter perverse things. Pro|23|33|οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά
Pro 23:34 Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. Pro 23:34 And you will be like one who lies down in the middle of the sea, Or like one who lies down on the top of a mast. Pro|23|34|καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι
Pro 23:35 They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again. Pro 23:35 "They struck me, but I did not become ill; They beat me, but I did not know it. When shall I awake? I will seek another drink." Pro|23|35|ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ᾽ ὧν συνελεύσομαι

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.