Read through the Bible in One Year


Day - 189 - Proverbs 27-29
Pro 27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth. Pro 27:1 Do not boast about tomorrow, For you do not know what a day may bring forth. Pro|27|1|μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Pro 27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips. Pro 27:2 Let another praise you, and not your own mouth; A stranger, and not your own lips. Pro|27|2|ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη
Pro 27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's wrath is heavier than them both. Pro 27:3 A stone is heavy and the sand weighty, But the provocation of a fool is heavier than both of them. Pro|27|3|βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων
Pro 27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? Pro 27:4 Wrath is fierce and anger is a flood, But who can stand before jealousy? Pro|27|4|ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή ἀλλ᾽ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος
Pro 27:5 Open rebuke is better than secret love. Pro 27:5 Better is open rebuke Than love that is concealed. Pro|27|5|κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας
Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend, But deceitful are the kisses of an enemy. Pro|27|6|ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ
Pro 27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Pro 27:7 A sated man loathes honey, But to a famished man any bitter thing is sweet. Pro|27|7|ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται
Pro 27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Pro 27:8 Like a bird that wanders from her nest, So is a man who wanders from his home. Pro|27|8|ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Pro 27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Pro 27:9 Oil and perfume make the heart glad, So a man's counsel is sweet to his friend. Pro|27|9|μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή
Pro 27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off. Pro 27:10 Do not forsake your own friend or your father's friend, And do not go to your brother's house in the day of your calamity; Better is a neighbor who is near than a brother far away. Pro|27|10|φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν
Pro 27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Pro 27:11 Be wise, my son, and make my heart glad, That I may reply to him who reproaches me. Pro|27|11|σοφὸς γίνου υἱέ ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους
Pro 27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished. Pro 27:12 A prudent man sees evil and hides himself, The naive proceed and pay the penalty. Pro|27|12|πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν
Pro 27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Pro 27:13 Take his garment when he becomes surety for a stranger; And for an adulterous woman hold him in pledge. Pro|27|13|ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ παρῆλθεν γάρ ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται
Pro 27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Pro 27:14 He who blesses his friend with a loud voice early in the morning, It will be reckoned a curse to him. Pro|27|14|ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει
Pro 27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. Pro 27:15 A constant dripping on a day of steady rain And a contentious woman are alike; Pro|27|15|σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου
Pro 27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself. Pro 27:16 He who would restrain her restrains the wind, And grasps oil with his right hand. Pro|27|16|βορέας σκληρὸς ἄνεμος ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται
Pro 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. Pro 27:17 Iron sharpens iron, So one man sharpens another. Pro|27|17|σίδηρος σίδηρον ὀξύνει ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου
Pro 27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured. Pro 27:18 He who tends the fig tree will eat its fruit, And he who cares for his master will be honored. Pro|27|18|ὃς φυτεύει συκῆν φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον τιμηθήσεται
Pro 27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man. Pro 27:19 As in water face reflects face, So the heart of man reflects man. Pro|27|19|ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Pro 27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied. Pro 27:20 Sheol and Abaddon are never satisfied, Nor are the eyes of man ever satisfied. Pro|27|20|ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι ~ βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ
Pro 27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise. Pro 27:21 The crucible is for silver and the furnace for gold, And each is tested by the praise accorded him. Pro|27|21|δοκίμιον ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πύρωσις ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν ~ καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν
Pro 27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Pro 27:22 Though you pound a fool in a mortar with a pestle along with crushed grain, Yet his foolishness will not depart from him. Pro|27|22|ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ
Pro 27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Pro 27:23 Know well the condition of your flocks, And pay attention to your herds; Pro|27|23|γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις
Pro 27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation? Pro 27:24 For riches are not forever, Nor does a crown endure to all generations. Pro|27|24|ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν
Pro 27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. Pro 27:25 When the grass disappears, the new growth is seen, And the herbs of the mountains are gathered in, Pro|27|25|ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν
Pro 27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. Pro 27:26 The lambs will be for your clothing, And the goats will bring the price of a field, Pro|27|26|ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν τίμα πεδίον ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες
Pro 27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Pro 27:27 And there will be goats' milk enough for your food, For the food of your household, And sustenance for your maidens. Pro|27|27|υἱέ παρ᾽ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων
Pro 28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion. Pro 28:1 The wicked flee when no one is pursuing, But the righteous are bold as a lion. Pro|28|1|φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν
Pro 28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged. Pro 28:2 By the transgression of a land many are its princes, But by a man of understanding and knowledge, so it endures. Pro|28|2|δι᾽ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς
Pro 28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. Pro 28:3 A poor man who oppresses the lowly Is like a driving rain which leaves no food. Pro|28|3|ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής
Pro 28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them. Pro 28:4 Those who forsake the law praise the wicked, But those who keep the law strive with them. Pro|28|4|οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος
Pro 28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things. Pro 28:5 Evil men do not understand justice, But those who seek the Lord understand all things. Pro|28|5|ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί
Pro 28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich. Pro 28:6 Better is the poor who walks in his integrity Than he who is crooked though he be rich. Pro|28|6|κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς
Pro 28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father. Pro 28:7 He who keeps the law is a discerning son, But he who is a companion of gluttons humiliates his father. Pro|28|7|φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα
Pro 28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Pro 28:8 He who increases his wealth by interest and usury Gathers it for him who is gracious to the poor. Pro|28|8|ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν
Pro 28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Pro 28:9 He who turns away his ear from listening to the law, Even his prayer is an abomination. Pro|28|9|ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται
Pro 28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession. Pro 28:10 He who leads the upright astray in an evil way Will himself fall into his own pit, But the blameless will inherit good. Pro|28|10|ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά
Pro 28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out. Pro 28:11 The rich man is wise in his own eyes, But the poor who has understanding sees through him. Pro|28|11|σοφὸς παρ᾽ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ
Pro 28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden. Pro 28:12 When the righteous triumph, there is great glory, But when the wicked rise, men hide themselves. Pro|28|12|διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι
Pro 28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pro 28:13 He who conceals his transgressions will not prosper, But he who confesses and forsakes them will find compassion. Pro|28|13|ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται
Pro 28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Pro 28:14 How blessed is the man who fears always, But he who hardens his heart will fall into calamity. Pro|28|14|μακάριος ἀνήρ ὃς καταπτήσσει πάντα δι᾽ εὐλάβειαν ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς
Pro 28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people. Pro 28:15 Like a roaring lion and a rushing bear Is a wicked ruler over a poor people. Pro|28|15|λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ
Pro 28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days. Pro 28:16 A leader who is a great oppressor lacks understanding, But he who hates unjust gain will prolong his days. Pro|28|16|βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται
Pro 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him. Pro 28:17 A man who is laden with the guilt of human blood Will be a fugitive until death; let no one support him. Pro|28|17|ἄνδρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ὁ ἐγγυώμενος φυγὰς ἔσται καὶ οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ ~ παίδευε υἱόν καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ
Pro 28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once. Pro 28:18 He who walks blamelessly will be delivered, But he who is crooked will fall all at once. Pro|28|18|ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται
Pro 28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Pro 28:19 He who tills his land will have plenty of food, But he who follows empty pursuits will have poverty in plenty. Pro|28|19|ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας
Pro 28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Pro 28:20 A faithful man will abound with blessings, But he who makes haste to be rich will not go unpunished. Pro|28|20|ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται
Pro 28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress. Pro 28:21 To show partiality is not good, Because for a piece of bread a man will transgress. Pro|28|21|ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων οὐκ ἀγαθός ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα
Pro 28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Pro 28:22 A man with an evil eye hastens after wealth And does not know that want will come upon him. Pro|28|22|σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ
Pro 28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue. Pro 28:23 He who rebukes a man will afterward find more favor Than he who flatters with the tongue. Pro|28|23|ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος
Pro 28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer. Pro 28:24 He who robs his father or his mother And says," It is not a transgression," Is the companion of a man who destroys. Pro|28|24|ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς
Pro 28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat. Pro 28:25 An arrogant man stirs up strife, But he who trusts in the Lord will prosper. Pro|28|25|ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται
Pro 28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Pro 28:26 He who trusts in his own heart is a fool, But he who walks wisely will be delivered. Pro|28|26|ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ ὁ τοιοῦτος ἄφρων ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται
Pro 28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse. Pro 28:27 He who gives to the poor will never want, But he who shuts his eyes will have many curses. Pro|28|27|ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται
Pro 28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase. Pro 28:28 When the wicked rise, men hide themselves; But when they perish, the righteous increase. Pro|28|28|ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι
Pro 29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Pro 29:1 A man who hardens his neck after much reproof Will suddenly be broken beyond remedy. Pro|27|1|κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις
Pro 29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn. Pro 29:2 When the righteous increase, the people rejoice, But when a wicked man rules, people groan. Pro|27|2|ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες
Pro 29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. Pro 29:3 A man who loves wisdom makes his father glad, But he who keeps company with harlots wastes his wealth. Pro|27|3|ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον
Pro 29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it. Pro 29:4 The king gives stability to the land by justice, But a man who takes bribes overthrows it. Pro|27|4|βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
Pro 29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet. Pro 29:5 A man who flatters his neighbor Is spreading a net for his steps. Pro|27|5|ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν
Pro 29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice. Pro 29:6 By transgression an evil man is ensnared, But the righteous sings and rejoices. Pro|27|6|ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται
Pro 29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it. Pro 29:7 The righteous is concerned for the rights of the poor, The wicked does not understand such concern. Pro|27|7|ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων
Pro 29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath. Pro 29:8 Scorners set a city aflame, But wise men turn away anger. Pro|27|8|ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν
Pro 29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Pro 29:9 When a wise man has a controversy with a foolish man, The foolish man either rages or laughs, and there is no rest. Pro|27|9|ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει
Pro 29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul. Pro 29:10 Men of bloodshed hate the blameless, But the upright are concerned for his life. Pro|27|10|ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ
Pro 29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards. Pro 29:11 A fool always loses his temper, But a wise man holds it back. Pro|27|11|ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος
Pro 29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Pro 29:12 If a ruler pays attention to falsehood, All his ministers become wicked. Pro|27|12|βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν παράνομοι
Pro 29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes. Pro 29:13 The poor man and the oppressor have this in common: The Lord gives light to the eyes of both. Pro|27|13|δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος
Pro 29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever. Pro 29:14 If a king judges the poor with truth, His throne will be established forever. Pro|27|14|βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται
Pro 29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame. Pro 29:15 The rod and reproof give wisdom, But a child who gets his own way brings shame to his mother. Pro|27|15|πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ
Pro 29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall. Pro 29:16 When the wicked increase, transgression increases; But the righteous will see their fall. Pro|27|16|πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται
Pro 29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul. Pro 29:17 Correct your son, and he will give you comfort; He will also delight your soul. Pro|27|17|παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου
Pro 29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. Pro 29:18 Where there is no vision, the people are unrestrained, But happy is he who keeps the law. Pro|27|18|οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
Pro 29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer. Pro 29:19 A slave will not be instructed by words alone; For though he understands, there will be no response. Pro|27|19|λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ᾽ οὐχ ὑπακούσεται
Pro 29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him. Pro 29:20 Do you see a man who is hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. Pro|27|20|ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Pro 29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length. Pro 29:21 He who pampers his slave from childhood Will in the end find him to be a son. Pro|27|21|ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός οἰκέτης ἔσται ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ᾽ ἑαυτῷ
Pro 29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Pro 29:22 An angry man stirs up strife, And a hot-tempered man abounds in transgression. Pro|27|22|ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας
Pro 29:23 A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit. Pro 29:23 A man's pride will bring him low, But a humble spirit will obtain honor. Pro|27|23|ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος
Pro 29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. Pro 29:24 He who is a partner with a thief hates his own life; He hears the oath but tells nothing. Pro|27|24|ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν
Pro 29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe. Pro 29:25 The fear of man brings a snare, But he who trusts in the Lord will be exalted. Pro|27|25|φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
Pro 29:26 Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD. Pro 29:26 Many seek the ruler's favor, But justice for man comes from the Lord. Pro|27|26|πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί
Pro 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Pro 29:27 An unjust man is abominable to the righteous, And he who is upright in the way is abominable to the wicked. Pro|27|27|βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.