Read through the Bible in One Year


Day - 190 - Proverbs 30-31
Pro 30:1 The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal, Pro 30:1 The words of Agur the son of Jakeh, the oracle. The man declares to Ithiel, to Ithiel and Ucal: Pro|30|1|τοὺς ἐμοὺς λόγους υἱέ φοβήθητι καὶ δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσιν θεῷ καὶ παύομαι
Pro 30:2 Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. Pro 30:2 Surely I am more stupid than any man, And I do not have the understanding of a man. Pro|30|2|ἀφρονέστατος γάρ εἰμι πάντων ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί
Pro 30:3 I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy. Pro 30:3 Neither have I learned wisdom, Nor do I have the knowledge of the Holy One. Pro|30|3|θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα
Pro 30:4 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? Pro 30:4 Who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in His fists? Who has wrapped the waters in His garment? Who has established all the ends of the earth? What is His name or His son's name? Surely you know! Pro|30|4|τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ τίς ἐκράτησεν πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς τί ὄνομα αὐτῷ ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ἵνα γνῷς
Pro 30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Pro 30:5 Every word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him. Pro|30|5|πάντες λόγοι θεοῦ πεπυρωμένοι ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν
Pro 30:6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Pro 30:6 Do not add to His words Or He will reprove you, and you will be proved a liar. Pro|30|6|μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ
Pro 30:7 Two things have I required of thee; deny me them not before I die: Pro 30:7 Two things I asked of You, Do not refuse me before I die: Pro|30|7|δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με
Pro 30:8 Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me: Pro 30:8 Keep deception and lies far from me, Give me neither poverty nor riches; Feed me with the food that is my portion, Pro|30|8|μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη
Pro 30:9 Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain. Pro 30:9 That I not be full and deny You and say," Who is the Lord?" Or that I not be in want and steal, And profane the name of my God. Pro|30|9|ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω τίς με ὁρᾷ ἢ πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
Pro 30:10 Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty. Pro 30:10 Do not slander a slave to his master, Or he will curse you and you will be found guilty. Pro|30|10|μὴ παραδῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς
Pro 30:11 There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. Pro 30:11 There is a kind of man who curses his father And does not bless his mother. Pro|30|11|ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ
Pro 30:12 There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Pro 30:12 There is a kind who is pure in his own eyes, Yet is not washed from his filthiness. Pro|30|12|ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν
Pro 30:13 There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up. Pro 30:13 There is a kind"oh how lofty are his eyes! And his eyelids are raised in arrogance. Pro|30|13|ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται
Pro 30:14 There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Pro 30:14 There is a kind of man whose teeth are like swords And his jaw teeth like knives, To devour the afflicted from the earth And the needy from among men. Pro|30|14|ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων
Pro 30:15 The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough: Pro 30:15 The leech has two daughters," Give,"" Give." There are three things that will not be satisfied, Four that will not say," Enough": Pro|30|15|τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν ἱκανόν
Pro 30:16 The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough. Pro 30:16 Sheol, and the barren womb, Earth that is never satisfied with water, And fire that never says," Enough." Pro|30|16|ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ
Pro 30:17 The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. Pro 30:17 The eye that mocks a father And scorns a mother, The ravens of the valley will pick it out, And the young eagles will eat it. Pro|30|17|ὀφθαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρός ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων καὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν
Pro 30:18 There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not: Pro 30:18 There are three things which are too wonderful for me, Four which I do not understand: Pro|30|18|τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω
Pro 30:19 The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid. Pro 30:19 The way of an eagle in the sky, The way of a serpent on a rock, The way of a ship in the middle of the sea, And the way of a man with a maid. Pro|30|19|ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι
Pro 30:20 Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness. Pro 30:20 This is the way of an adulterous woman: She eats and wipes her mouth, And says," I have done no wrong." Pro|30|20|τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος ἥ ὅταν πράξῃ ἀπονιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον
Pro 30:21 For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear: Pro 30:21 Under three things the earth quakes, And under four, it cannot bear up: Pro|30|21|διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν
Pro 30:22 For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat; Pro 30:22 Under a slave when he becomes king, And a fool when he is satisfied with food, Pro|30|22|ἐὰν οἰκέτης βασιλεύσῃ καὶ ἄφρων πλησθῇ σιτίων
Pro 30:23 For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress. Pro 30:23 Under an unloved woman when she gets a husband, And a maidservant when she supplants her mistress. Pro|30|23|καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ
Pro 30:24 There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise: Pro 30:24 Four things are small on the earth, But they are exceedingly wise: Pro|30|24|τέσσαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν
Pro 30:25 The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer; Pro 30:25 The ants are not a strong people, But they prepare their food in the summer; Pro|30|25|οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν
Pro 30:26 The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks; Pro 30:26 The shephanim are not mighty people, Yet they make their houses in the rocks; Pro|30|26|καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν οἳ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους
Pro 30:27 The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands; Pro 30:27 The locusts have no king, Yet all of them go out in ranks; Pro|30|27|ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύει ἀφ᾽ ἑνὸς κελεύσματος εὐτάκτως
Pro 30:28 The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces. Pro 30:28 The lizard you may grasp with the hands, Yet it is in kings' palaces. Pro|30|28|καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως
Pro 30:29 There be three things which go well, yea, four are comely in going: Pro 30:29 There are three things which are stately in their march, Even four which are stately when they walk: Pro|30|29|τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πορεύεται καὶ τὸ τέταρτον ὃ καλῶς διαβαίνει
Pro 30:30 A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any; Pro 30:30 The lion which is mighty among beasts And does not retreat before any, Pro|30|30|σκύμνος λέοντος ἰσχυρότερος κτηνῶν ὃς οὐκ ἀποστρέφεται οὐδὲ καταπτήσσει κτῆνος
Pro 30:31 A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up. Pro 30:31 The strutting rooster, the male goat also, And a king when his army is with him. Pro|30|31|καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγούμενος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει
Pro 30:32 If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth. Pro 30:32 If you have been foolish in exalting yourself Or if you have plotted evil, put your hand on your mouth. Pro|30|32|ἐὰν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης ἀτιμασθήσῃ
Pro 30:33 Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife. Pro 30:33 For the churning of milk produces butter, And pressing the nose brings forth blood; So the churning of anger produces strife. Pro|30|33|ἄμελγε γάλα καὶ ἔσται βούτυρον ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας ἐξελεύσεται αἷμα ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους ἐξελεύσονται κρίσεις καὶ μάχαι
Pro 31:1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Pro 31:1 The words of King Lemuel, the oracle which his mother taught him: Pro|31|1|οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ βασιλέως χρηματισμός ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
Pro 31:2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows? Pro 31:2 What, O my son? And what, O son of my womb? And what, O son of my vows? Pro|31|2|τί τέκνον τηρήσεις τί ῥήσεις θεοῦ πρωτογενές σοὶ λέγω υἱέ τί τέκνον ἐμῆς κοιλίας τί τέκνον ἐμῶν εὐχῶν
Pro 31:3 Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. Pro 31:3 Do not give your strength to women, Or your ways to that which destroys kings. Pro|31|3|μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν
Pro 31:4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink: Pro 31:4 It is not for kings, O Lemuel, It is not for kings to drink wine, Or for rulers to desire strong drink, Pro|31|4|μετὰ βουλῆς πάντα ποίει μετὰ βουλῆς οἰνοπότει οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν
Pro 31:5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Pro 31:5 For they will drink and forget what is decreed, And pervert the rights of all the afflicted. Pro|31|5|ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς
Pro 31:6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Pro 31:6 Give strong drink to him who is perishing, And wine to him whose life is bitter. Pro|31|6|δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις
Pro 31:7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more. Pro 31:7 Let him drink and forget his poverty And remember his trouble no more. Pro|31|7|ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι
Pro 31:8 Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Pro 31:8 Open your mouth for the mute, For the rights of all the unfortunate. Pro|31|8|ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς
Pro 31:9 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Pro 31:9 Open your mouth, judge righteously, And defend the rights of the afflicted and needy. Description of a Worthy Woman Pro|31|9|ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ
Pro 31:10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies. Pro 31:10 An excellent wife, who can find? For her worth is far above jewels. Pro|31|10|γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη
Pro 31:11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Pro 31:11 The heart of her husband trusts in her, And he will have no lack of gain. Pro|31|11|θαρσεῖ ἐπ᾽ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει
Pro 31:12 She will do him good and not evil all the days of her life. Pro 31:12 She does him good and not evil All the days of her life. Pro|31|12|ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον
Pro 31:13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands. Pro 31:13 She looks for wool and flax And works with her hands in delight. Pro|31|13|μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς
Pro 31:14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar. Pro 31:14 She is like merchant ships; She brings her food from afar. Pro|31|14|ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον
Pro 31:15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. Pro 31:15 She rises also while it is still night And gives food to her household And portions to her maidens. Pro|31|15|καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις
Pro 31:16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard. Pro 31:16 She considers a field and buys it; From her earnings she plants a vineyard. Pro|31|16|θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα
Pro 31:17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. Pro 31:17 She girds herself with strength And makes her arms strong. Pro|31|17|ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον
Pro 31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night. Pro 31:18 She senses that her gain is good; Her lamp does not go out at night. Pro|31|18|ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς
Pro 31:19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Pro 31:19 She stretches out her hands to the distaff, And her hands grasp the spindle. Pro|31|19|τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον
Pro 31:20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy. Pro 31:20 She extends her hand to the poor, And she stretches out her hands to the needy. Pro|31|20|χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ
Pro 31:21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet. Pro 31:21 She is not afraid of the snow for her household, For all her household are clothed with scarlet. Pro|31|21|οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που χρονίζῃ πάντες γὰρ οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται
Pro 31:22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple. Pro 31:22 She makes coverings for herself; Her clothing is fine linen and purple. Pro|31|22|δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα
Pro 31:23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. Pro 31:23 Her husband is known in the gates, When he sits among the elders of the land. Pro|31|23|περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς
Pro 31:24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant. Pro 31:24 She makes linen garments and sells them, And supplies belts to the tradesmen. Pro|31|24|σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις
Pro 31:25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come. Pro 31:25 Strength and dignity are her clothing, And she smiles at the future. Pro|31|25|στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς
Pro 31:26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness. Pro 31:26 She opens her mouth in wisdom, And the teaching of kindness is on her tongue. Pro|31|26|ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις
Pro 31:27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Pro 31:27 She looks well to the ways of her household, And does not eat the bread of idleness. Pro|31|27|στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν
Pro 31:28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her. Pro 31:28 Her children rise up and bless her; Her husband also, and he praises her, saying: Pro|31|28|τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
Pro 31:29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Pro 31:29 "Many daughters have done nobly, But you excel them all." Pro|31|29|πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας
Pro 31:30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised. Pro 31:30 Charm is deceitful and beauty is vain, But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Pro|31|30|ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω
Pro 31:31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates. Pro 31:31 Give her the product of her hands, And let her works praise her in the gates. Pro|31|31|δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.