Read through the Bible in One Year


Day - 214 - Isaiah 64-66
Isa 64:1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence, Isa 64:1 Oh, that You would rend the heavens and come down, That the mountains might quake at Your presence" Isa|64|1|ὡς κηρὸς ἀπὸ πυρὸς τήκεται καὶ κατακαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους καὶ φανερὸν ἔσται τὸ ὄνομα κυρίου ἐν τοῖς ὑπεναντίοις ἀπὸ προσώπου σου ἔθνη ταραχθήσονται
Isa 64:2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence! Isa 64:2 As fire kindles the brushwood, as fire causes water to boil" To make Your name known to Your adversaries, That the nations may tremble at Your presence! Isa|64|2|ὅταν ποιῇς τὰ ἔνδοξα τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη
Isa 64:3 When thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence. Isa 64:3 When You did awesome things which we did not expect, You came down, the mountains quaked at Your presence. Isa|64|3|ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσαμεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον θεὸν πλὴν σοῦ καὶ τὰ ἔργα σου ἃ ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν ἔλεον
Isa 64:4 For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him. Isa 64:4 For from days of old they have not heard or perceived by ear, Nor has the eye seen a God besides You, Who acts in behalf of the one who waits for Him. Isa|64|4|συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσιν τὸ δίκαιον καὶ τῶν ὁδῶν σου μνησθήσονται ἰδοὺ σὺ ὠργίσθης καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν διὰ τοῦτο ἐπλανήθημεν
Isa 64:5 Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is continuance, and we shall be saved. Isa 64:5 You meet him who rejoices in doing righteousness, Who remembers You in Your ways. Behold, You were angry, for we sinned, We continued in them a long time; And shall we be saved? Isa|64|5|καὶ ἐγενήθημεν ὡς ἀκάθαρτοι πάντες ἡμεῖς ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν καὶ ἐξερρύημεν ὡς φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν οὕτως ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς
Isa 64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away. Isa 64:6 For all of us have become like one who is unclean, And all our righteous deeds are like a filthy garment; And all of us wither like a leaf, And our iniquities, like the wind, take us away. Isa|64|6|καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου καὶ ὁ μνησθεὶς ἀντιλαβέσθαι σου ὅτι ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ παρέδωκας ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
Isa 64:7 And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us, and hast consumed us, because of our iniquities. Isa 64:7 There is no one who calls on Your name, Who arouses himself to take hold of You; For You have hidden Your face from us And have delivered us into the power of our iniquities. Isa|64|7|καὶ νῦν κύριε πατὴρ ἡμῶν σύ ἡμεῖς δὲ πηλὸς ἔργον τῶν χειρῶν σου πάντες
Isa 64:8 But now, O LORD, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand. Isa 64:8 But now, O Lord, You are our Father, We are the clay, and You our potter; And all of us are the work of Your hand. Isa|64|8|μὴ ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα καὶ μὴ ἐν καιρῷ μνησθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ νῦν ἐπίβλεψον ὅτι λαός σου πάντες ἡμεῖς
Isa 64:9 Be not wroth very sore, O LORD, neither remember iniquity for ever: behold, see, we beseech thee, we are all thy people. Isa 64:9 Do not be angry beyond measure, O Lord, Nor remember iniquity forever; Behold, look now, all of us are Your people. Isa|64|9|πόλις τοῦ ἁγίου σου ἐγενήθη ἔρημος Σιων ὡς ἔρημος ἐγενήθη Ιερουσαλημ εἰς κατάραν
Isa 64:10 Thy holy cities are a wilderness, Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation. Isa 64:10 Your holy cities have become a wilderness, Zion has become a wilderness, Jerusalem a desolation. Isa|64|10|ὁ οἶκος τὸ ἅγιον ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἣν ηὐλόγησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐγενήθη πυρίκαυστος καὶ πάντα τὰ ἔνδοξα συνέπεσεν
Isa 64:11 Our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee, is burned up with fire: and all our pleasant things are laid waste. Isa 64:11 Our holy and beautiful house, Where our fathers praised You, Has been burned by fire; And all our precious things have become a ruin. Isa|64|11|καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνέσχου κύριε καὶ ἐσιώπησας καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα
Isa 64:12 Wilt thou refrain thyself for these things, O LORD? wilt thou hold thy peace, and afflict us very sore? Isa 64:12 Will You restrain Yourself at these things, O Lord? Will You keep silent and afflict us beyond measure? Isa|64|12| missing in the LXX
Isa 65:1 I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name. Isa 65:1 "I permitted Myself to be sought by those who did not ask for Me; I permitted Myself to be found by those who did not seek Me. I said, 'Here am I, here am I, 'To a nation which did not call on My name. Isa|65|1|ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν εἶπα ἰδού εἰμι τῷ ἔθνει οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα
Isa 65:2 I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts; Isa 65:2 "I have spread out My hands all day long to a rebellious people, Who walk in the way which is not good, following their own thoughts, Isa|65|2|ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα οἳ οὐκ ἐπορεύθησαν ὁδῷ ἀληθινῇ ἀλλ᾽ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
Isa 65:3 A people that provoketh me to anger continually to my face; that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick; Isa 65:3 A people who continually provoke Me to My face, Offering sacrifices in gardens and burning incense on bricks; Isa|65|3|ὁ λαὸς οὗτος ὁ παροξύνων με ἐναντίον ἐμοῦ διὰ παντός αὐτοὶ θυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις καὶ θυμιῶσιν ἐπὶ ταῖς πλίνθοις τοῖς δαιμονίοις ἃ οὐκ ἔστιν
Isa 65:4 Which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels; Isa 65:4 Who sit among graves and spend the night in secret places; Who eat swine's flesh, And the broth of unclean meat is in their pots. Isa|65|4|καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις κοιμῶνται δι᾽ ἐνύπνια οἱ ἔσθοντες κρέα ὕεια καὶ ζωμὸν θυσιῶν μεμολυμμένα πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν
Isa 65:5 Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Isa 65:5 "Who say, 'Keep to yourself, do not come near me, For I am holier than you! 'These are smoke in My nostrils, A fire that burns all the day. Isa|65|5|οἱ λέγοντες πόρρω ἀπ᾽ ἐμοῦ μὴ ἐγγίσῃς μου ὅτι καθαρός εἰμι οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου πῦρ καίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας
Isa 65:6 Behold, it is written before me: I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom, Isa 65:6 "Behold, it is written before Me, I will not keep silent, but I will repay; I will even repay into their bosom, Isa|65|6|ἰδοὺ γέγραπται ἐνώπιόν μου οὐ σιωπήσω ἕως ἂν ἀποδῶ εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν
Isa 65:7 Your iniquities, and the iniquities of your fathers together, saith the LORD, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills: therefore will I measure their former work into their bosom. Isa 65:7 Both their own iniquities and the iniquities of their fathers together," says the Lord." Because they have burned incense on the mountains And scorned Me on the hills, Therefore I will measure their former work into their bosom." Isa|65|7|τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τῶν πατέρων αὐτῶν λέγει κύριος οἳ ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με ἀποδώσω τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν
Isa 65:8 Thus saith the LORD, As the new wine is found in the cluster, and one saith, Destroy it not; for a blessing is in it: so will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. Isa 65:8 Thus says the Lord," As the new wine is found in the cluster, And one says, 'Do not destroy it, for there is benefit in it, 'So I will act on behalf of My servants In order not to destroy all of them. Isa|65|8|οὕτως λέγει κύριος ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ὁ ῥὼξ ἐν τῷ βότρυι καὶ ἐροῦσιν μὴ λυμήνῃ αὐτὸν ὅτι εὐλογία κυρίου ἐστὶν ἐν αὐτῷ οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντός μοι τούτου ἕνεκεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας
Isa 65:9 And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. Isa 65:9 "I will bring forth offspring from Jacob, And an heir of My mountains from Judah; Even My chosen ones shall inherit it, And My servants will dwell there. Isa|65|9|καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα καὶ τὸ ἐξ Ιουδα καὶ κληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ κληρονομήσουσιν οἱ ἐκλεκτοί μου καὶ οἱ δοῦλοί μου καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ
Isa 65:10 And Sharon shall be a fold of flocks, and the valley of Achor a place for the herds to lie down in, for my people that have sought me. Isa 65:10 "Sharon will be a pasture land for flocks, And the valley of Achor a resting place for herds, For My people who seek Me. Isa|65|10|καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ φάραγξ Αχωρ εἰς ἀνάπαυσιν βουκολίων τῷ λαῷ μου οἳ ἐζήτησάν με
Isa 65:11 But ye are they that forsake the LORD, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number. Isa 65:11 "But you who forsake the Lord, Who forget My holy mountain, Who set a table for Fortune, And who fill cups with mixed wine for Destiny, Isa|65|11|ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με καὶ ἐπιλανθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ δαίμονι τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα
Isa 65:12 Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Isa 65:12 I will destine you for the sword, And all of you will bow down to the slaughter. Because I called, but you did not answer; I spoke, but you did not hear. And you did evil in My sight And chose that in which I did not delight." Isa|65|12|ἐγὼ παραδώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν πάντες ἐν σφαγῇ πεσεῖσθε ὅτι ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐχ ὑπηκούσατε ἐλάλησα καὶ παρηκούσατε καὶ ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξασθε
Isa 65:13 Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry: behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty: behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed: Isa 65:13 Therefore, thus says the Lord God," Behold, My servants will eat, but you will be hungry. Behold, My servants will drink, but you will be thirsty. Behold, My servants will rejoice, but you will be put to shame. Isa|65|13|διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι φάγονται ὑμεῖς δὲ πεινάσετε ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι πίονται ὑμεῖς δὲ διψήσετε ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται ὑμεῖς δὲ αἰσχυνθήσεσθε
Isa 65:14 Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Isa 65:14 "Behold, My servants will shout joyfully with a glad heart, But you will cry out with a heavy heart, And you will wail with a broken spirit. Isa|65|14|ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφροσύνῃ ὑμεῖς δὲ κεκράξεσθε διὰ τὸν πόνον τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύματος ὀλολύξετε
Isa 65:15 And ye shall leave your name for a curse unto my chosen: for the Lord GOD shall slay thee, and call his servants by another name: Isa 65:15 "You will leave your name for a curse to My chosen ones, And the Lord God will slay you. But My servants will be called by another name. Isa|65|15|καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς ἐκλεκτοῖς μου ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ κύριος τοῖς δὲ δουλεύουσιν αὐτῷ κληθήσεται ὄνομα καινόν
Isa 65:16 That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth; and he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth; because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. Isa 65:16 "Because he who is blessed in the earth Will be blessed by the God of truth; And he who swears in the earth Will swear by the God of truth; Because the former troubles are forgotten, And because they are hidden from My sight! New Heavens and a New Earth Isa|65|16|ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς εὐλογήσουσιν γὰρ τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν καὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς ὀμοῦνται τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν ἐπιλήσονται γὰρ τὴν θλῖψιν αὐτῶν τὴν πρώτην καὶ οὐκ ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν
Isa 65:17 For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind. Isa 65:17 "For behold, I create new heavens and a new earth; And the former things will not be remembered or come to mind. Isa|65|17|ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν τῶν προτέρων οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν
Isa 65:18 But be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. Isa 65:18 "But be glad and rejoice forever in what I create; For behold, I create Jerusalem for rejoicing And her people for gladness. Isa|65|18|ἀλλ᾽ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ Ιερουσαλημ ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαόν μου εὐφροσύνην
Isa 65:19 And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Isa 65:19 "I will also rejoice in Jerusalem and be glad in My people; And there will no longer be heard in her The voice of weeping and the sound of crying. Isa|65|19|καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου καὶ οὐκέτι μὴ ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ οὐδὲ φωνὴ κραυγῆς
Isa 65:20 There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old; but the sinner being an hundred years old shall be accursed. Isa 65:20 "No longer will there be in it an infant who lives but a few days, Or an old man who does not live out his days; For the youth will die at the age of one hundred And the one who does not reach the age of one hundred Will be thought accursed. Isa|65|20|καὶ οὐ μὴ γένηται ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης ὃς οὐκ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ ἔσται γὰρ ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν ὁ δὲ ἀποθνῄσκων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν ἐτῶν καὶ ἐπικατάρατος ἔσται
Isa 65:21 And they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them. Isa 65:21 "They will build houses and inhabit them; They will also plant vineyards and eat their fruit. Isa|65|21|καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσιν καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γενήματα αὐτῶν
Isa 65:22 They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Isa 65:22 "They will not build and another inhabit, They will not plant and another eat; For as the lifetime of a tree, so will be the days of My people, And My chosen ones will wear out the work of their hands. Isa|65|22|καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσιν καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσιν καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσιν καὶ ἄλλοι φάγονται κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν
Isa 65:23 They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the LORD, and their offspring with them. Isa 65:23 "They will not labor in vain, Or bear children for calamity; For they are the offspring of those blessed by the Lord, And their descendants with them. Isa|65|23|οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν ὅτι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ ἐστιν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν ἔσονται
Isa 65:24 And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear. Isa 65:24 It will also come to pass that before they call, I will answer; and while they are still speaking, I will hear. Isa|65|24|καὶ ἔσται πρὶν κεκράξαι αὐτοὺς ἐγὼ ἐπακούσομαι αὐτῶν ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ τί ἐστιν
Isa 65:25 The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock: and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the LORD. Isa 65:25 The wolf and the lamb will graze together, and the lion will eat straw like the ox; and dust will be the serpent's food. They will do no evil or harm in all My holy mountain," says the Lord. Isa|65|25|τότε λύκοι καὶ ἄρνες βοσκηθήσονται ἅμα καὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον οὐκ ἀδικήσουσιν οὐδὲ μὴ λυμανοῦνται ἐπὶ τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου λέγει κύριος
Isa 66:1 Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest? Isa 66:1 Thus says the Lord," Heaven is My throne and the earth is My footstool. Where then is a house you could build for Me? And where is a place that I may rest? Isa|66|1|οὕτως λέγει κύριος ὁ οὐρανός μοι θρόνος ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι ἢ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου
Isa 66:2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Isa 66:2 "For My hand made all these things, Thus all these things came into being," declares the Lord." But to this one I will look, To him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at My word. Hypocrisy Rebuked Isa|66|2|πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου καὶ ἔστιν ἐμὰ πάντα ταῦτα λέγει κύριος καὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου
Isa 66:3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. Isa 66:3 "But he who kills an ox is like one who slays a man; He who sacrifices a lamb is like the one who breaks a dog's neck; He who offers a grain offering is like one who offers swine's blood; He who burns incense is like the one who blesses an idol. As they have chosen their own ways, And their soul delights in their abominations, Isa|66|3|ὁ δὲ ἄνομος ὁ θύων μοι μόσχον ὡς ὁ ἀποκτέννων κύνα ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν ὡς αἷμα ὕειον ὁ διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυνον ὡς βλάσφημος καὶ οὗτοι ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἃ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησεν
Isa 66:4 I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear: but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not. Isa 66:4 So I will choose their punishments And will bring on them what they dread. Because I called, but no one answered; I spoke, but they did not listen. And they did evil in My sight And chose that in which I did not delight." Isa|66|4|κἀγὼ ἐκλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς ὅτι ἐκάλεσα αὐτοὺς καὶ οὐχ ὑπήκουσάν μου ἐλάλησα καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον μου καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξαντο
Isa 66:5 Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, Let the LORD be glorified: but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. Isa 66:5 Hear the word of the Lord, you who tremble at His word:" Your brothers who hate you, who exclude you for My name's sake, Have said, 'Let the Lord be glorified, that we may see your joy. 'But they will be put to shame. Isa|66|5|ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου οἱ τρέμοντες τὸν λόγον αὐτοῦ εἴπατε ἀδελφοὶ ἡμῶν τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς καὶ βδελυσσομένοις ἵνα τὸ ὄνομα κυρίου δοξασθῇ καὶ ὀφθῇ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν κἀκεῖνοι αἰσχυνθήσονται
Isa 66:6 A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD that rendereth recompence to his enemies. Isa 66:6 "A voice of uproar from the city, a voice from the temple, The voice of the Lord who is rendering recompense to His enemies. Isa|66|6|φωνὴ κραυγῆς ἐκ πόλεως φωνὴ ἐκ ναοῦ φωνὴ κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀντικειμένοις
Isa 66:7 Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered of a man child. Isa 66:7 "Before she travailed, she brought forth; Before her pain came, she gave birth to a boy. Isa|66|7|πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν
Isa 66:8 Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Isa 66:8 "Who has heard such a thing? Who has seen such things? Can a land be born in one day? Can a nation be brought forth all at once? As soon as Zion travailed, she also brought forth her sons. Isa|66|8|τίς ἤκουσεν τοιοῦτο καὶ τίς ἑώρακεν οὕτως ἦ ὤδινεν γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἢ καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἅπαξ ὅτι ὤδινεν καὶ ἔτεκεν Σιων τὰ παιδία αὐτῆς
Isa 66:9 Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? saith the LORD: shall I cause to bring forth, and shut the womb? saith thy God. Isa 66:9 "Shall I bring to the point of birth and not give delivery?" says the Lord." Or shall I who gives delivery shut the womb?" says your God. Isa|66|9|ἐγὼ δὲ ἔδωκα τὴν προσδοκίαν ταύτην καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου εἶπεν κύριος οὐκ ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στεῖραν ἐποίησα εἶπεν ὁ θεός
Isa 66:10 Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice for joy with her, all ye that mourn for her: Isa 66:10 "Be joyful with Jerusalem and rejoice for her, all you who love her; Be exceedingly glad with her, all you who mourn over her, Isa|66|10|εὐφράνθητι Ιερουσαλημ καὶ πανηγυρίσατε ἐν αὐτῇ πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν χάρητε χαρᾷ πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ᾽ αὐτῆς
Isa 66:11 That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory. Isa 66:11 That you may nurse and be satisfied with her comforting breasts, That you may suck and be delighted with her bountiful bosom." Isa|66|11|ἵνα θηλάσητε καὶ ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μαστοῦ παρακλήσεως αὐτῆς ἵνα ἐκθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰσόδου δόξης αὐτῆς
Isa 66:12 For thus saith the LORD, Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream: then shall ye suck, ye shall be borne upon her sides, and be dandled upon her knees. Isa 66:12 For thus says the Lord," Behold, I extend peace to her like a river, And the glory of the nations like an overflowing stream; And you will be nursed, you will be carried on the hip and fondled on the knees. Isa|66|12|ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης καὶ ὡς χειμάρρους ἐπικλύζων δόξαν ἐθνῶν τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ᾽ ὤμων ἀρθήσονται καὶ ἐπὶ γονάτων παρακληθήσονται
Isa 66:13 As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be comforted in Jerusalem. Isa 66:13 "As one whom his mother comforts, so I will comfort you; And you will be comforted in Jerusalem." Isa|66|13|ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει οὕτως καὶ ἐγὼ παρακαλέσω ὑμᾶς καὶ ἐν Ιερουσαλημ παρακληθήσεσθε
Isa 66:14 And when ye see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb: and the hand of the LORD shall be known toward his servants, and his indignation toward his enemies. Isa 66:14 Then you will see this, and your heart will be glad, And your bones will flourish like the new grass; And the hand of the Lord will be made known to His servants, But He will be indignant toward His enemies. Isa|66|14|καὶ ὄψεσθε καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ καὶ γνωσθήσεται ἡ χεὶρ κυρίου τοῖς σεβομένοις αὐτόν καὶ ἀπειλήσει τοῖς ἀπειθοῦσιν
Isa 66:15 For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. Isa 66:15 For behold, the Lord will come in fire And His chariots like the whirlwind, To render His anger with fury, And His rebuke with flames of fire. Isa|66|15|ἰδοὺ γὰρ κύριος ὡς πῦρ ἥξει καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν καὶ ἀποσκορακισμὸν ἐν φλογὶ πυρός
Isa 66:16 For by fire and by his sword will the LORD plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many. Isa 66:16 For the Lord will execute judgment by fire And by His sword on all flesh, And those slain by the Lord will be many. Isa|66|16|ἐν γὰρ τῷ πυρὶ κυρίου κριθήσεται πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ πᾶσα σάρξ πολλοὶ τραυματίαι ἔσονται ὑπὸ κυρίου
Isa 66:17 They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD. Isa 66:17 "Those who sanctify and purify themselves to go to the gardens, Following one in the center, Who eat swine's flesh, detestable things and mice, Will come to an end altogether," declares the Lord. Isa|66|17|οἱ ἁγνιζόμενοι καὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους καὶ ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες κρέας ὕειον καὶ τὰ βδελύγματα καὶ τὸν νῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀναλωθήσονται εἶπεν κύριος
Isa 66:18 For I know their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory. Isa 66:18 "For I know their works and their thoughts; the time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and see My glory. Isa|66|18|κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν ἐπίσταμαι ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσσας καὶ ἥξουσιν καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου
Isa 66:19 And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal, and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles. Isa 66:19 I will set a sign among them and will send survivors from them to the nations: Tarshish, Put, Lud, Meshech, Tubal and Javan, to the distant coastlands that have neither heard My fame nor seen My glory. And they will declare My glory among the nations. Isa|66|19|καὶ καταλείψω ἐπ᾽ αὐτῶν σημεῖα καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν σεσῳσμένους εἰς τὰ ἔθνη εἰς Θαρσις καὶ Φουδ καὶ Λουδ καὶ Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόρρω οἳ οὐκ ἀκηκόασίν μου τὸ ὄνομα οὐδὲ ἑωράκασιν τὴν δόξαν μου καὶ ἀναγγελοῦσίν μου τὴν δόξαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν
Isa 66:20 And they shall bring all your brethren for an offering unto the LORD out of all nations upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the LORD, as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the LORD. Isa 66:20 Then they shall bring all your brethren from all the nations as a grain offering to the Lord, on horses, in chariots, in litters, on mules and on camels, to My holy mountain Jerusalem," says the Lord,"just as the sons of Israel bring their grain offering in a clean vessel to the house of the Lord. Isa|66|20|καὶ ἄξουσιν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν δῶρον κυρίῳ μεθ᾽ ἵππων καὶ ἁρμάτων ἐν λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ιερουσαλημ εἶπεν κύριος ὡς ἂν ἐνέγκαισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐμοὶ τὰς θυσίας αὐτῶν μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν οἶκον κυρίου
Isa 66:21 And I will also take of them for priests and for Levites, saith the LORD. Isa 66:21 I will also take some of them for priests and for Levites," says the Lord. Isa|66|21|καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν λήμψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας εἶπεν κύριος
Isa 66:22 For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the LORD, so shall your seed and your name remain. Isa 66:22 "For just as the new heavens and the new earth Which I make will endure before Me," declares the Lord," So your offspring and your name will endure. Isa|66|22|ὃν τρόπον γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή ἃ ἐγὼ ποιῶ μένει ἐνώπιόν μου λέγει κύριος οὕτως στήσεται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν
Isa 66:23 And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD. Isa 66:23 "And it shall be from new moon to new moon And from sabbath to sabbath, All mankind will come to bow down before Me," says the Lord. Isa|66|23|καὶ ἔσται μῆνα ἐκ μηνὸς καὶ σάββατον ἐκ σαββάτου ἥξει πᾶσα σὰρξ ἐνώπιόν μου προσκυνῆσαι ἐν Ιερουσαλημ εἶπεν κύριος
Isa 66:24 And they shall go forth, and look upon the carcases of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh. Isa 66:24 "Then they will go forth and look On the corpses of the men Who have transgressed against Me. For their worm will not die And their fire will not be quenched; And they will be an abhorrence to all mankind." Isa|66|24|καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί ὁ γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.