Read through the Bible in One Year


Day - 303 - Luke 21-22
Luk 21:1 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Luk 21:1 And He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. Luk|21|1|ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους.
Luk 21:2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites. Luk 21:2 And He saw a poor widow putting in two small copper coins. Luk|21|2|εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο,
Luk 21:3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all: Luk 21:3 And He said," Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; Luk|21|3|καὶ εἶπεν, ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
Luk 21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had. Luk 21:4 for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on." Luk|21|4|πάντες γὰρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.
Luk 21:5 And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said, Luk 21:5 And while some were talking about the temple, that it was adorned with beautiful stones and votive gifts, He said, Luk|21|5|καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν,
Luk 21:6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. Luk 21:6 "As for these things which you are looking at, the days will come in which there will not be left one stone upon another which will not be torn down." Luk|21|6|ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.
Luk 21:7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? and what sign will there be when these things shall come to pass? Luk 21:7 They questioned Him, saying," Teacher, when therefore will these things happen? And what will be the sign when these things are about to take place?" Luk|21|7|ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε οὗν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
Luk 21:8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. Luk 21:8 And He said," See to it that you are not misled; for many will come in My name, saying, 'I am He, 'and, 'The time is near. 'Do not go after them. Luk|21|8|ὁ δὲ εἶπεν, βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι· καί, ὁ καιρὸς ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
Luk 21:9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. Luk 21:9 When you hear of wars and disturbances, do not be terrified; for these things must take place first, but the end does not follow immediately." Luk|21|9|ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
Luk 21:10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: Luk 21:10 Then He continued by saying to them," Nation will rise against nation and kingdom against kingdom, Luk|21|10|τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,
Luk 21:11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. Luk 21:11 and there will be great earthquakes, and in various places plagues and famines; and there will be terrors and great signs from heaven. Luk|21|11|σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.
Luk 21:12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Luk 21:12 "But before all these things, they will lay their hands on you and will persecute you, delivering you to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors for My name's sake. Luk|21|12|πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·
Luk 21:13 And it shall turn to you for a testimony. Luk 21:13 It will lead to an opportunity for your testimony. Luk|21|13|ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
Luk 21:14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: Luk 21:14 So make up your minds not to prepare beforehand to defend yourselves; Luk|21|14|θέτε οὗν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,
Luk 21:15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Luk 21:15 for I will give you utterance and wisdom which none of your opponents will be able to resist or refute. Luk|21|15|ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
Luk 21:16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. Luk 21:16 But you will be betrayed even by parents and brothers and relatives and friends, and they will put some of you to death, Luk|21|16|παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,
Luk 21:17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. Luk 21:17 and you will be hated by all because of My name. Luk|21|17|καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.
Luk 21:18 But there shall not an hair of your head perish. Luk 21:18 Yet not a hair of your head will perish. Luk|21|18|καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
Luk 21:19 In your patience possess ye your souls. Luk 21:19 By your endurance you will gain your lives. Luk|21|19|ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
Luk 21:20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Luk 21:20 "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Luk|21|20|ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
Luk 21:21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. Luk 21:21 Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city; Luk|21|21|τότε οἱ ἐν τῇ ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,
Luk 21:22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Luk 21:22 because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Luk|21|22|ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὖταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
Luk 21:23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. Luk 21:23 Woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days; for there will be great distress upon the land and wrath to this people; Luk|21|23|οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῶ λαῶ τούτῳ,
Luk 21:24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Luk 21:24 and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations; and Jerusalem will be trampled under foot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Luk|21|24|καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὖ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
Luk 21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; Luk 21:25 "There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves, Luk|21|25|καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
Luk 21:26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. Luk 21:26 men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world; for the powers of the heavens will be shaken. Luk|21|26|ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
Luk 21:27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. Luk 21:27 Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Luk|21|27|καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
Luk 21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. Luk 21:28 But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near." Luk|21|28|ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
Luk 21:29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; Luk 21:29 Then He told them a parable." Behold the fig tree and all the trees; Luk|21|29|καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα·
Luk 21:30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. Luk 21:30 as soon as they put forth leaves, you see it and know for yourselves that summer is now near. Luk|21|30|ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
Luk 21:31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Luk 21:31 So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Luk|21|31|οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Luk 21:32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. Luk 21:32 Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Luk|21|32|ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.
Luk 21:33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. Luk 21:33 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. Luk|21|33|ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.
Luk 21:34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. Luk 21:34 "Be on guard, so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap; Luk|21|34|προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη
Luk 21:35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Luk 21:35 for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Luk|21|35|ὡς παγὶς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man. Luk 21:36 But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place, and to stand before the Son of Man." Luk|21|36|ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῶ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Luk 21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives. Luk 21:37 Now during the day He was teaching in the temple, but at evening He would go out and spend the night on the mount that is called Olivet. Luk|21|37|ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῶ ἱερῶ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν·
Luk 21:38 And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him. Luk 21:38 And all the people would get up early in the morning to come to Him in the temple to listen to Him. Luk|21|38|καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῶ ἱερῶ ἀκούειν αὐτοῦ.
Luk 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Luk 22:1 Now the Feast of Unleavened Bread, which is called the Passover, was approaching. Luk|22|1|ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα.
Luk 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. Luk 22:2 The chief priests and the scribes were seeking how they might put Him to death; for they were afraid of the people. Luk|22|2|καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
Luk 22:3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. Luk 22:3 And Satan entered into Judas who was called Iscariot, belonging to the number of the twelve. Luk|22|3|εἰσῆλθεν δὲ σατανᾶς εἰς ἰούδαν τὸν καλούμενον ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
Luk 22:4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. Luk 22:4 And he went away and discussed with the chief priests and officers how he might betray Him to them. Luk|22|4|καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῶ αὐτόν.
Luk 22:5 And they were glad, and covenanted to give him money. Luk 22:5 They were glad and agreed to give him money. Luk|22|5|καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῶ ἀργύριον δοῦναι.
Luk 22:6 And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Luk 22:6 So he consented, and began seeking a good opportunity to betray Him to them apart from the crowd. Luk|22|6|καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.
Luk 22:7 Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. Luk 22:7 Then came the first day of Unleavened Bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. Luk|22|7|ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, [ἐν] ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα.
Luk 22:8 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat. Luk 22:8 And Jesus sent Peter and John, saying," Go and prepare the Passover for us, so that we may eat it." Luk|22|8|καὶ ἀπέστειλεν πέτρον καὶ ἰωάννην εἰπών, πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν.
Luk 22:9 And they said unto him, Where wilt thou that we prepare? Luk 22:9 They said to Him," Where do You want us to prepare it?" Luk|22|9|οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
Luk 22:10 And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in. Luk 22:10 And He said to them," When you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house that he enters. Luk|22|10|ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῶ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται.
Luk 22:11 And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples? Luk 22:11 And you shall say to the owner of the house, 'The Teacher says to you," Where is the guest room in which I may eat the Passover with My disciples?"' Luk|22|11|καὶ ἐρεῖτε τῶ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
Luk 22:12 And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready. Luk 22:12 And he will show you a large, furnished upper room; prepare it there." Luk|22|12|κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.
Luk 22:13 And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. Luk 22:13 And they left and found everything just as He had told them; and they prepared the Passover. Luk|22|13|ἀπελθόντες δὲ εὖρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
Luk 22:14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him. Luk 22:14 When the hour had come, He reclined at the table, and the apostles with Him. Luk|22|14|καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῶ.
Luk 22:15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer: Luk 22:15 And He said to them," I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer; Luk|22|15|καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·
Luk 22:16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. Luk 22:16 for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God." Luk|22|16|λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
Luk 22:17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves: Luk 22:17 And when He had taken a cup and given thanks, He said," Take this and share it among yourselves; Luk|22|17|καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν, λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς·
Luk 22:18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. Luk 22:18 for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes." Luk|22|18|λέγω γὰρ ὑμῖν [ὅτι] οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὖ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ.
Luk 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Luk 22:19 And when He had taken some bread and given thanks, He broke it and gave it to them, saying," This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me." Luk|22|19|καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
Luk 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Luk 22:20 And in the same way He took the cup after they had eaten, saying," This cup which is poured out for you is the new covenant in My blood. Luk|22|20|καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῶ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.
Luk 22:21 But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. Luk 22:21 But behold, the hand of the one betraying Me is with Mine on the table. Luk|22|21|πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης·
Luk 22:22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! Luk 22:22 For indeed, the Son of Man is going as it has been determined; but woe to that man by whom He is betrayed!" Luk|22|22|ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὖ παραδίδοται.
Luk 22:23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing. Luk 22:23 And they began to discuss among themselves which one of them it might be who was going to do this thing. Luk|22|23|καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν.
Luk 22:24 And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Luk 22:24 And there arose also a dispute among them as to which one of them was regarded to be greatest. Luk|22|24|ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.
Luk 22:25 And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors. Luk 22:25 And He said to them," The kings of the Gentiles lord it over them; and those who have authority over them are called 'Benefactors. ' Luk|22|25|ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.
Luk 22:26 But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve. Luk 22:26 But it is not this way with you, but the one who is the greatest among you must become like the youngest, and the leader like the servant. Luk|22|26|ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
Luk 22:27 For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth. Luk 22:27 For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. Luk|22|27|τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.
Luk 22:28 Ye are they which have continued with me in my temptations. Luk 22:28 "You are those who have stood by Me in My trials; Luk|22|28|ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·
Luk 22:29 And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me; Luk 22:29 and just as My Father has granted Me a kingdom, I grant you Luk|22|29|κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
Luk 22:30 That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. Luk 22:30 that you may eat and drink at My table in My kingdom, and you will sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. Luk|22|30|ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ ἰσραήλ.
Luk 22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: Luk 22:31 "Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; Luk|22|31|σίμων σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
Luk 22:32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren. Luk 22:32 but I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once you have turned again, strengthen your brothers." Luk|22|32|ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου.
Luk 22:33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death. Luk 22:33 But he said to Him," Lord, with You I am ready to go both to prison and to death!" Luk|22|33|ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι.
Luk 22:34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Luk 22:34 And He said," I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me." Luk|22|34|ὁ δὲ εἶπεν, λέγω σοι, πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.
Luk 22:35 And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing. Luk 22:35 And He said to them," When I sent you out without money belt and bag and sandals, you did not lack anything, did you?" They said," No, nothing." Luk|22|35|καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν, οὐθενός.
Luk 22:36 Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one. Luk 22:36 And He said to them," But now, whoever has a money belt is to take it along, likewise also a bag, and whoever has no sword is to sell his coat and buy one. Luk|22|36|εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν.
Luk 22:37 For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end. Luk 22:37 For I tell you that this which is written must be fulfilled in Me, 'And He was numbered with transgressors'; for that which refers to Me has its fulfillment." Luk|22|37|λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
Luk 22:38 And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough. Luk 22:38 They said," Lord, look, here are two swords." And He said to them," It is enough." Luk|22|38|οἱ δὲ εἶπαν, κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἱκανόν ἐστιν.
Luk 22:39 And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him. Luk 22:39 And He came out and proceeded as was His custom to the Mount of Olives; and the disciples also followed Him. Luk|22|39|καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῶ καὶ οἱ μαθηταί.
Luk 22:40 And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. Luk 22:40 When He arrived at the place, He said to them," Pray that you may not enter into temptation." Luk|22|40|γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
Luk 22:41 And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed, Luk 22:41 And He withdrew from them about a stone's throw, and He knelt down and began to pray, Luk|22|41|καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
Luk 22:42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done. Luk 22:42 saying," Father, if You are willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Yours be done." Luk|22|42|λέγων, πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. [[
Luk 22:43 And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Luk 22:43 Now an angel from heaven appeared to Him, strengthening Him. Luk|22|43|ὤφθη δὲ αὐτῶ ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν.
Luk 22:44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Luk 22:44 And being in agony He was praying very fervently; and His sweat became like drops of blood, falling down upon the ground. Luk|22|44|καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντος ἐπὶ τὴν γῆν.]]
Luk 22:45 And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, Luk 22:45 When He rose from prayer, He came to the disciples and found them sleeping from sorrow, Luk|22|45|καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὖρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης,
Luk 22:46 And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation. Luk 22:46 and said to them," Why are you sleeping? Get up and pray that you may not enter into temptation." Luk|22|46|καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.
Luk 22:47 And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. Luk 22:47 While He was still speaking, behold, a crowd came, and the one called Judas, one of the twelve, was preceding them; and he approached Jesus to kiss Him. Luk|22|47|ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῶ ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.
Luk 22:48 But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss? Luk 22:48 But Jesus said to him," Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?" Luk|22|48|ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῶ, ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;
Luk 22:49 When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword? Luk 22:49 When those who were around Him saw what was going to happen, they said," Lord, shall we strike with the sword?" Luk|22|49|ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν, κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;
Luk 22:50 And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear. Luk 22:50 And one of them struck the slave of the high priest and cut off his right ear. Luk|22|50|καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὗς αὐτοῦ τὸ δεξιόν.
Luk 22:51 And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him. Luk 22:51 But Jesus answered and said," Stop! No more of this." And He touched his ear and healed him. Luk|22|51|ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.
Luk 22:52 Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves? Luk 22:52 Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders who had come against Him," Have you come out with swords and clubs as you would against a robber? Luk|22|52|εἶπεν δὲ ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
Luk 22:53 When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness. Luk 22:53 While I was with you daily in the temple, you did not lay hands on Me; but this hour and the power of darkness are yours." Luk|22|53|καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῶ ἱερῶ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ· ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.
Luk 22:54 Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off. Luk 22:54 Having arrested Him, they led Him away and brought Him to the house of the high priest; but Peter was following at a distance. Luk|22|54|συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως· ὁ δὲ πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
Luk 22:55 And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. Luk 22:55 After they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter was sitting among them. Luk|22|55|περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο ὁ πέτρος μέσος αὐτῶν.
Luk 22:56 But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. Luk 22:56 And a servant-girl, seeing him as he sat in the firelight and looking intently at him, said," This man was with Him too." Luk|22|56|ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῶ εἶπεν, καὶ οὖτος σὺν αὐτῶ ἦν·
Luk 22:57 And he denied him, saying, Woman, I know him not. Luk 22:57 But he denied it, saying," Woman, I do not know Him." Luk|22|57|ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι.
Luk 22:58 And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. Luk 22:58 A little later, another saw him and said," You are one of them too!" But Peter said," Man, I am not!" Luk|22|58|καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· ὁ δὲ πέτρος ἔφη, ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
Luk 22:59 And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilaean. Luk 22:59 After about an hour had passed, another man began to insist, saying," Certainly this man also was with Him, for he is a Galilean too." Luk|22|59|καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὖτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ γαλιλαῖός ἐστιν·
Luk 22:60 And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew. Luk 22:60 But Peter said," Man, I do not know what you are talking about." Immediately, while he was still speaking, a rooster crowed. Luk|22|60|εἶπεν δὲ ὁ πέτρος, ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ.
Luk 22:61 And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Luk 22:61 The Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how He had told him," Before a rooster crows today, you will deny Me three times." Luk|22|61|καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῶ πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῶ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς·
Luk 22:62 And Peter went out, and wept bitterly. Luk 22:62 And he went out and wept bitterly. Luk|22|62|καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.
Luk 22:63 And the men that held Jesus mocked him, and smote him. Luk 22:63 Now the men who were holding Jesus in custody were mocking Him and beating Him, Luk|22|63|καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῶ δέροντες,
Luk 22:64 And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee? Luk 22:64 and they blindfolded Him and were asking Him, saying," Prophesy, who is the one who hit You?" Luk|22|64|καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες, προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
Luk 22:65 And many other things blasphemously spake they against him. Luk 22:65 And they were saying many other things against Him, blaspheming. Luk|22|65|καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.
Luk 22:66 And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying, Luk 22:66 When it was day, the Council of elders of the people assembled, both chief priests and scribes, and they led Him away to their council chamber, saying, Luk|22|66|καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν,
Luk 22:67 Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe: Luk 22:67 "If You are the Christ, tell us." But He said to them," If I tell you, you will not believe; Luk|22|67|λέγοντες, εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε·
Luk 22:68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go. Luk 22:68 and if I ask a question, you will not answer. Luk|22|68|ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε.
Luk 22:69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God. Luk 22:69 But from now on the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God." Luk|22|69|ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ.
Luk 22:70 Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am. Luk 22:70 And they all said," Are You the Son of God, then?" And He said to them," Yes, I am." Luk|22|70|εἶπαν δὲ πάντες, σὺ οὗν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.
Luk 22:71 And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth. Luk 22:71 Then they said," What further need do we have of testimony? For we have heard it ourselves from His own mouth." Luk|22|71|οἱ δὲ εἶπαν, τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.