Read through the Bible in One Year


Day 328 - Romans 1-3
Rom 1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, (kjv) Rom 1:1 Paul, a bond-servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God, Rom|1|1|παῦλος δοῦλος χριστοῦ ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
Rom 1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) (kjv) Rom 1:2 which He promised beforehand through His prophets in the holy Scriptures, Rom|1|2|ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις,
Rom 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; (kjv) Rom 1:3 concerning His Son, who was born of a descendant of David according to the flesh, Rom|1|3|περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος δαυὶδ κατὰ σάρκα,
Rom 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: (kjv) Rom 1:4 who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord, Rom|1|4|τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,
Rom 1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name: (kjv) Rom 1:5 through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake, Rom|1|5|δι᾽ οὖ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
Rom 1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ: (kjv) Rom 1:6 among whom you also are the called of Jesus Christ; Rom|1|6|ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ ἰησοῦ χριστοῦ,
Rom 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. (kjv) Rom 1:7 to all who are beloved of God in Rome, called as saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Rom|1|7|πᾶσιν τοῖς οὗσιν ἐν ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.
Rom 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. (kjv) Rom 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. Rom|1|8|πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου διὰ ἰησοῦ χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ.
Rom 1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers; (kjv) Rom 1:9 For God, whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you, Rom|1|9|μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῶ πνεύματί μου ἐν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
Rom 1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. (kjv) Rom 1:10 always in my prayers making request, if perhaps now at last by the will of God I may succeed in coming to you. Rom|1|10|πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῶ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
Rom 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; (kjv) Rom 1:11 For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established; Rom|1|11|ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,
Rom 1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. (kjv) Rom 1:12 that is, that I may be encouraged together with you while among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Rom|1|12|τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.
Rom 1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. (kjv) Rom 1:13 I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you (and have been prevented so far) so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. Rom|1|13|οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.
Rom 1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise. (kjv) Rom 1:14 I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Rom|1|14|ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·
Rom 1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. (kjv) Rom 1:15 So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Rom|1|15|οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι.
Rom 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (kjv) Rom 1:16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Rom|1|16|οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῶ πιστεύοντι, ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ἕλληνι·
Rom 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. (kjv) Rom 1:17 For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written," But the righteous man shall live by faith." Rom|1|17|δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῶ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
Rom 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; (kjv) Rom 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, Rom|1|18|ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,
Rom 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them. (kjv) Rom 1:19 because that which is known about God is evident within them; for God made it evident to them. Rom|1|19|διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.
Rom 1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: (kjv) Rom 1:20 For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Rom|1|20|τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·
Rom 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. (kjv) Rom 1:21 For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Rom|1|21|διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.
Rom 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools, (kjv) Rom 1:22 Professing to be wise, they became fools, Rom|1|22|φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,
Rom 1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things. (kjv) Rom 1:23 and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Rom|1|23|καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.
Rom 1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves: (kjv) Rom 1:24 Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. Rom|1|24|διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,
Rom 1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen. (kjv) Rom 1:25 For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Rom|1|25|οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῶ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
Rom 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature: (kjv) Rom 1:26 For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural, Rom|1|26|διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,
Rom 1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet. (kjv) Rom 1:27 and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Rom|1|27|ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.
Rom 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient; (kjv) Rom 1:28 And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind, to do those things which are not proper, Rom|1|28|καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,
Rom 1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, (kjv) Rom 1:29 being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, Rom|1|29|πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς,
Rom 1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, (kjv) Rom 1:30 slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, Rom|1|30|καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,
Rom 1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful: (kjv) Rom 1:31 without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; Rom|1|31|ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας·
Rom 1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.(kjv) Rom 1:32 and although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Rom|1|32|οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.
Rom 2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things. (kjv) Rom 2:1 Therefore you have no excuse, everyone of you who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself; for you who judge practice the same things. Rom|2|1|διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.
Rom 2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. (kjv) Rom 2:2 And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Rom|2|2|οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας.
Rom 2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? (kjv) Rom 2:3 But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Rom|2|3|λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ;
Rom 2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? (kjv) Rom 2:4 Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Rom|2|4|ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;
Rom 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God; (kjv) Rom 2:5 But because of your stubbornness and unrepentant heart you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, Rom|2|5|κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῶ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ,
Rom 2:6 Who will render to every man according to his deeds: (kjv) Rom 2:6 who will render to each person according to his deeds: Rom|2|6|ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ,
Rom 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life: (kjv) Rom 2:7 to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life; Rom|2|7|τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωὴν αἰώνιον·
Rom 2:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, (kjv) Rom 2:8 but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation. Rom|2|8|τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ θυμός _
Rom 2:9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile; (kjv) Rom 2:9 There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek, Rom|2|9|θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ ἕλληνος·
Rom 2:10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile: (kjv) Rom 2:10 but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Rom|2|10|δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῶ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ἕλληνι·
Rom 2:11 For there is no respect of persons with God. (kjv) Rom 2:11 For there is no partiality with God. Rom|2|11|οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῶ θεῶ.
Rom 2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law; (kjv) Rom 2:12 For all who have sinned without the Law will also perish without the Law, and all who have sinned under the Law will be judged by the Law; Rom|2|12|ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται·
Rom 2:13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. (kjv) Rom 2:13 for it is not the hearers of the Law who are just before God, but the doers of the Law will be justified. Rom|2|13|οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ [τῶ] θεῶ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται.
Rom 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: (kjv) Rom 2:14 For when Gentiles who do not have the Law do instinctively the things of the Law, these, not having the Law, are a law to themselves, Rom|2|14|ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὖτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος·
Rom 2:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;) (kjv) Rom 2:15 in that they show the work of the Law written in their hearts, their conscience bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending them, Rom|2|15|οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,
Rom 2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. (kjv) Rom 2:16 on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Rom|2|16|ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ χριστοῦ ἰησοῦ.
Rom 2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God, (kjv) Rom 2:17 But if you bear the name" Jew" and rely upon the Law and boast in God, Rom|2|17|εἰ δὲ σὺ ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῶ
Rom 2:18 And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law; (kjv) Rom 2:18 and know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the Law, Rom|2|18|καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου,
Rom 2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, (kjv) Rom 2:19 and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, Rom|2|19|πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,
Rom 2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law. (kjv) Rom 2:20 a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the Law the embodiment of knowledge and of the truth, Rom|2|20|παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῶ νόμῳ _
Rom 2:21 Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? (kjv) Rom 2:21 you, therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal? Rom|2|21|ὁ οὗν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις;
Rom 2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? (kjv) Rom 2:22 You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? Rom|2|22|ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;
Rom 2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God? (kjv) Rom 2:23 You who boast in the Law, through your breaking the Law, do you dishonor God? Rom|2|23|ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις;
Rom 2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. (kjv) Rom 2:24 For"the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you," just as it is written. Rom|2|24|τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται.
Rom 2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. (kjv) Rom 2:25 For indeed circumcision is of value if you practice the Law; but if you are a transgressor of the Law, your circumcision has become uncircumcision. Rom|2|25|περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.
Rom 2:26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? (kjv) Rom 2:26 So if the uncircumcised man keeps the requirements of the Law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Rom|2|26|ἐὰν οὗν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;
Rom 2:27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law? (kjv) Rom 2:27 And he who is physically uncircumcised, if he keeps the Law, will he not judge you who though having the letter of the Law and circumcision are a transgressor of the Law? Rom|2|27|καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου.
Rom 2:28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh: (kjv) Rom 2:28 For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. Rom|2|28|οὐ γὰρ ὁ ἐν τῶ φανερῶ ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῶ φανερῶ ἐν σαρκὶ περιτομή·
Rom 2:29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.(kjv) Rom 2:29 But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter; and his praise is not from men, but from God. Rom|2|29|ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῶ κρυπτῶ ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὖ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ θεοῦ.
Rom 3:1 What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision? (kjv) Rom 3:1 Then what advantage has the Jew? Or what is the benefit of circumcision? Rom|3|1|τί οὗν τὸ περισσὸν τοῦ ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;
Rom 3:2 Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. (kjv) Rom 3:2 Great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Rom|3|2|πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν [γὰρ] ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.
Rom 3:3 For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect? (kjv) Rom 3:3 What then? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? Rom|3|3|τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει;
Rom 3:4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. (kjv) Rom 3:4 May it never be! Rather, let God be found true, though every man be found a liar, as it is written," That You may be justified in Your words, And prevail when You are judged." Rom|3|4|μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις ἐν τῶ κρίνεσθαί σε.
Rom 3:5 But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man) (kjv) Rom 3:5 But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? ( I am speaking in human terms. ) Rom|3|5|εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω.
Rom 3:6 God forbid: for then how shall God judge the world? (kjv) Rom 3:6 May it never be! For otherwise, how will God judge the world? Rom|3|6|μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον;
Rom 3:7 For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? (kjv) Rom 3:7 But if through my lie the truth of God abounded to His glory, why am I also still being judged as a sinner? Rom|3|7|εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῶ ἐμῶ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
Rom 3:8 And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just. (kjv) Rom 3:8 And why not say (as we are slanderously reported and as some claim that we say)," Let us do evil that good may come"? Their condemnation is just. Rom|3|8|καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.
Rom 3:9 What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin; (kjv) Rom 3:9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; Rom|3|9|τί οὗν; προεχόμεθα; οὐ πάντως, προῃτιασάμεθα γὰρ ἰουδαίους τε καὶ ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι,
Rom 3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one: (kjv) Rom 3:10 as it is written," There is none righteous, not even one; Rom|3|10|καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς,
Rom 3:11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. (kjv) Rom 3:11 There is none who understands, There is none who seeks for God; Rom|3|11|οὐκ ἔστιν ὁ συνίων, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Rom 3:12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one. (kjv) Rom 3:12 All have turned aside, together they have become useless; There is none who does good, There is not even one." Rom|3|12|πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκ ἔστιν ὁ ποιῶν χρηστότητα, [οὐκ ἔστιν] ἕως ἑνός.
Rom 3:13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips: (kjv) Rom 3:13 "Their throat is an open grave, With their tongues they keep deceiving,"" The poison of asps is under their lips"; Rom|3|13|τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν,
Rom 3:14 Whose mouth is full of cursing and bitterness: (kjv) Rom 3:14 "Whose mouth is full of cursing and bitterness"; Rom|3|14|ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·
Rom 3:15 Their feet are swift to shed blood: (kjv) Rom 3:15 "Their feet are swift to shed blood, Rom|3|15|ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα,
Rom 3:16 Destruction and misery are in their ways: (kjv) Rom 3:16 Destruction and misery are in their paths, Rom|3|16|σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,
Rom 3:17 And the way of peace have they not known: (kjv) Rom 3:17 And the path of peace they have not known." Rom|3|17|καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.
Rom 3:18 There is no fear of God before their eyes. (kjv) Rom 3:18 "There is no fear of God before their eyes." Rom|3|18|οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Rom 3:19 Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. (kjv) Rom 3:19 Now we know that whatever the Law says, it speaks to those who are under the Law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God; Rom|3|19|οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῶ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῶ θεῶ·
Rom 3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (kjv) Rom 3:20 because by the works of the Law no flesh will be justified in His sight; for through the Law comes the knowledge of sin. Rom|3|20|διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
Rom 3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; (kjv) Rom 3:21 But now apart from the Law the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the Law and the Prophets, Rom|3|21|νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
Rom 3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: (kjv) Rom 3:22 even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe; for there is no distinction; Rom|3|22|δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ, εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστιν διαστολή·
Rom 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; (kjv) Rom 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God, Rom|3|23|πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
Rom 3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: (kjv) Rom 3:24 being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus; Rom|3|24|δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ·
Rom 3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; (kjv) Rom 3:25 whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed; Rom|3|25|ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῶ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων
Rom 3:26 To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. (kjv) Rom 3:26 for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Rom|3|26|ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῶ νῦν καιρῶ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ἰησοῦ.
Rom 3:27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith. (kjv) Rom 3:27 Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. Rom|3|27|ποῦ οὗν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
Rom 3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. (kjv) Rom 3:28 For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the Law. Rom|3|28|λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.
Rom 3:29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also: (kjv) Rom 3:29 Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, Rom|3|29|ἢ ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,
Rom 3:30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. (kjv) Rom 3:30 since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Rom|3|30|εἴπερ εἷς ὁ θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.
Rom 3:31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.(kjv) Rom 3:31 Do we then nullify the Law through faith? May it never be! On the contrary, we establish the Law. Rom|3|31|νόμον οὗν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.