Read through the Bible in One Year


Day - 350 - Titus and Philemon
Tit 1:1 Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness; (kjv) Tit 1:1 Paul, a bond-servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of those chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness, Tit|1|1|παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν
Tit 1:2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began; (kjv) Tit 1:2 in the hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised long ages ago, Tit|1|2|ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,
Tit 1:3 But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour; (kjv) Tit 1:3 but at the proper time manifested, even His word, in the proclamation with which I was entrusted according to the commandment of God our Savior, Tit|1|3|ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,
Tit 1:4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour. (kjv) Tit 1:4 To Titus, my true child in a common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Tit|1|4|τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.
Tit 1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee: (kjv) Tit 1:5 For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you, Tit|1|5|τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,
Tit 1:6 If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly. (kjv) Tit 1:6 namely, if any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion. Tit|1|6|εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα.
Tit 1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre; (kjv) Tit 1:7 For the overseer must be above reproach as God's steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, Tit|1|7|δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,
Tit 1:8 But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate; (kjv) Tit 1:8 but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, Tit|1|8|ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,
Tit 1:9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. (kjv) Tit 1:9 holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict. Tit|1|9|ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.
Tit 1:10 For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision: (kjv) Tit 1:10 For there are many rebellious men, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision, Tit|1|10|εἰσὶν γὰρ πολλοὶ [καὶ] ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,
Tit 1:11 Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. (kjv) Tit 1:11 who must be silenced because they are upsetting whole families, teaching things they should not teach for the sake of sordid gain. Tit|1|11|οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.
Tit 1:12 One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies. (kjv) Tit 1:12 One of themselves, a prophet of their own, said," Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons." Tit|1|12|εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.
Tit 1:13 This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith; (kjv) Tit 1:13 This testimony is true. For this reason reprove them severely so that they may be sound in the faith, Tit|1|13|ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,
Tit 1:14 Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth. (kjv) Tit 1:14 not paying attention to Jewish myths and commandments of men who turn away from the truth. Tit|1|14|μὴ προσέχοντες ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.
Tit 1:15 Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled. (kjv) Tit 1:15 To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. Tit|1|15|πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.
Tit 1:16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.(kjv) Tit 1:16 They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed. Tit|1|16|θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.
Tit 2:1 But speak thou the things which become sound doctrine: (kjv) Tit 2:1 But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine. Tit|2|1|σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ.
Tit 2:2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. (kjv) Tit 2:2 Older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, in perseverance. Tit|2|2|πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.
Tit 2:3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things; (kjv) Tit 2:3 Older women likewise are to be reverent in their behavior, not malicious gossips nor enslaved to much wine, teaching what is good, Tit|2|3|πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῶ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,
Tit 2:4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, (kjv) Tit 2:4 so that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, Tit|2|4|ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους,
Tit 2:5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. (kjv) Tit 2:5 to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored. Tit|2|5|σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.
Tit 2:6 Young men likewise exhort to be sober minded. (kjv) Tit 2:6 Likewise urge the young men to be sensible; Tit|2|6|τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν·
Tit 2:7 In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, (kjv) Tit 2:7 in all things show yourself to be an example of good deeds, with purity in doctrine, dignified, Tit|2|7|περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα,
Tit 2:8 Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. (kjv) Tit 2:8 sound in speech which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. Tit|2|8|λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.
Tit 2:9 Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again; (kjv) Tit 2:9 Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative, Tit|2|9|δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας,
Tit 2:10 Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. (kjv) Tit 2:10 not pilfering, but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God our Savior in every respect. Tit|2|10|μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.
Tit 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, (kjv) Tit 2:11 For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, Tit|2|11|ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις,
Tit 2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; (kjv) Tit 2:12 instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age, Tit|2|12|παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῶ νῦν αἰῶνι,
Tit 2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; (kjv) Tit 2:13 looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, Tit|2|13|προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ,
Tit 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. (kjv) Tit 2:14 who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Tit|2|14|ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῶ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
Tit 2:15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.(kjv) Tit 2:15 These things speak and exhort and reprove with all authority. Let no one disregard you. Tit|2|15|ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω.
Tit 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, (kjv) Tit 3:1 Remind them to be subject to rulers, to authorities, to be obedient, to be ready for every good deed, Tit|3|1|ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι,
Tit 3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. (kjv) Tit 3:2 to malign no one, to be peaceable, gentle, showing every consideration for all men. Tit|3|2|μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους.
Tit 3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. (kjv) Tit 3:3 For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. Tit|3|3|ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους.
Tit 3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, (kjv) Tit 3:4 But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, Tit|3|4|ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,
Tit 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; (kjv) Tit 3:5 He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, Tit|3|5|οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου,
Tit 3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; (kjv) Tit 3:6 whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, Tit|3|6|οὖ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν,
Tit 3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. (kjv) Tit 3:7 so that being justified by His grace we would be made heirs according to the hope of eternal life. Tit|3|7|ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.
Tit 3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. (kjv) Tit 3:8 This is a trustworthy statement; and concerning these things I want you to speak confidently, so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men. Tit|3|8|πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῶ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·
Tit 3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain. (kjv) Tit 3:9 But avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the Law, for they are unprofitable and worthless. Tit|3|9|μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.
Tit 3:10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject; (kjv) Tit 3:10 Reject a factious man after a first and second warning, Tit|3|10|αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
Tit 3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself. (kjv) Tit 3:11 knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned. Personal Concerns Tit|3|11|εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος.
Tit 3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter. (kjv) Tit 3:12 When I send Artemas or Tychicus to you, make every effort to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Tit|3|12|ὅταν πέμψω ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.
Tit 3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. (kjv) Tit 3:13 Diligently help Zenas the lawyer and Apollos on their way so that nothing is lacking for them. Tit|3|13|ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ.
Tit 3:14 And let our's also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. (kjv) Tit 3:14 Our people must also learn to engage in good deeds to meet pressing needs, so that they will not be unfruitful. Tit|3|14|μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
Tit 3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.(kjv) Tit 3:15 All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Tit|3|15|ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.
Phm 1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer, (kjv) Phl 1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our beloved brother and fellow worker, Plm|1|1|παῦλος δέσμιος χριστοῦ ἰησοῦ καὶ τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς φιλήμονι τῶ ἀγαπητῶ καὶ συνεργῶ ἡμῶν
Phm 1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house: (kjv) Phl 1:2 and to Apphia our sister, and to Archippus our fellow soldier, and to the church in your house: Plm|1|2|καὶ ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ ἀρχίππῳ τῶ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·
Phm 1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. (kjv) Phl 1:3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Plm|1|3|χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.
Phm 1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers, (kjv) Phl 1:4 I thank my God always, making mention of you in my prayers, Plm|1|4|εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,
Phm 1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints; (kjv) Phl 1:5 because I hear of your love and of the faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints; Plm|1|5|ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
Phm 1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. (kjv) Phl 1:6 and I pray that the fellowship of your faith may become effective through the knowledge of every good thing which is in you for Christ's sake. Plm|1|6|ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς χριστόν·
Phm 1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. (kjv) Phl 1:7 For I have come to have much joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. Plm|1|7|χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
Phm 1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, (kjv) Phl 1:8 Therefore, though I have enough confidence in Christ to order you to do what is proper, Plm|1|8|διό, πολλὴν ἐν χριστῶ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,
Phm 1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ. (kjv) Phl 1:9 yet for love's sake I rather appeal to you"since I am such a person as Paul, the aged, and now also a prisoner of Christ Jesus - Plm|1|9|διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος χριστοῦ ἰησοῦ _
Phm 1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds: (kjv) Phl 1:10 I appeal to you for my child Onesimus, whom I have begotten in my imprisonment, Plm|1|10|παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς ὀνήσιμον,
Phm 1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me: (kjv) Phl 1:11 who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me. Plm|1|11|τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,
Phm 1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels: (kjv) Phl 1:12 I have sent him back to you in person, that is, sending my very heart, Plm|1|12|ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·
Phm 1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel: (kjv) Phl 1:13 whom I wished to keep with me, so that on your behalf he might minister to me in my imprisonment for the gospel; Plm|1|13|ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,
Phm 1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. (kjv) Phl 1:14 but without your consent I did not want to do anything, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will. Plm|1|14|χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.
Phm 1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever; (kjv) Phl 1:15 For perhaps he was for this reason separated from you for a while, that you would have him back forever, Plm|1|15|τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,
Phm 1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord? (kjv) Phl 1:16 no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Plm|1|16|οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.
Phm 1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself. (kjv) Phl 1:17 If then you regard me a partner, accept him as you would me. Plm|1|17|εἰ οὗν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.
Phm 1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account; (kjv) Phl 1:18 But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account; Plm|1|18|εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·
Phm 1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides. (kjv) Phl 1:19 I, Paul, am writing this with my own hand, I will repay it (not to mention to you that you owe to me even your own self as well). Plm|1|19|ἐγὼ παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.
Phm 1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord. (kjv) Phl 1:20 Yes, brother, let me benefit from you in the Lord; refresh my heart in Christ. Plm|1|20|ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν χριστῶ.
Phm 1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. (kjv) Phl 1:21 Having confidence in your obedience, I write to you, since I know that you will do even more than what I say. Plm|1|21|πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.
Phm 1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you. (kjv) Phl 1:22 At the same time also prepare me a lodging, for I hope that through your prayers I will be given to you. Plm|1|22|ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.
Phm 1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus; (kjv) Phl 1:23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you, Plm|1|23|ἀσπάζεταί σε ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν χριστῶ ἰησοῦ,
Phm 1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers. (kjv) Phl 1:24 as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow workers. Plm|1|24|μᾶρκος, ἀρίσταρχος, δημᾶς, λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.
Phm 1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.(kjv) Phl 1:25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Plm|1|25|ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.